Rekrutacja do Przedszkola Samorządowego

Ogłoszenie w sprawie zapisu dzieci do oddziału przedszkolnego

Bezpłatne konsultacje onkologiczne

W siedzibie Szpitala Specjalistycznego Ducha Świętego w Sandomierzu (parter budynek obok przychodni lekarskich) w każdy czwartek w godzinach od 900 do 1400.
Bezpłatnych konsultacji onkologicznej udziela lek. med. Piotr Mikuliszyn – specjalista Świętokrzyskiego Centrum Onkologii w Kielcach.

Rejestracja telefoniczna:
Pod nr telefonu 887113112 lub infolinia call-center 413674208 (czynne od poniedziałku do piątku w godzinach 7-18).

Pacjenci niezarejestrowani przyjmowani będą w godzinach pracy gabinetu.

Zarząd Powiatu w Sandomierzu

Obwieszczenie

Na podstawie art. 53 ust. 1 ustawy z dnia 27 marca 2003 r. o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym (j.t. Dz. U. z 2016 r. poz. 778 z późn. zm.) oraz art. 49 i 61 §4 ustawy z dnia 14 czerwca 1960 r. Kodeks postępowania administracyjnego (tekst jednolity Dz.U. z 2016r. poz. 23 z późn. zm.)
Wójt Gminy Klimontów
zawiadamia, iż

w dniu 2017.02.14 zostało wszczęte
na wniosek Operatora Gazociągów Przesyłowych GAZ-SYSTEM S.A. Oddział w Tarnowie, ul. Bandrowskiego 16A, 33-100 Tarnów reprezentowanego przez Pana Iwo Nocuń postępowanie administracyjne w sprawie ustalenia lokalizacji inwestycji celu publicznego dla inwestycji polegającej na: budowie stacji pomiarowej Q=3.150 Nm3/h w miejscowości Szymanowice Dolne na działce nr ewid. 208/6.

Obwieszczenie o wszczęciu postępowania podaje się do publicznej wiadomości:

  1. na tablicy ogłoszeń w siedzibie tut. Urzędu
  2. na stronie internetowej Urzędu
  3. na tablicy ogłoszeń sołectwa Szymanowice Dolne

Uwagi i wnioski można składać w terminie 7 dni od daty podania niniejszej informacji do publicznej wiadomości w Urzędzie Gminy w Klimontowie, ul. Zysmana 1, w godz. 730-1430.

Ochrona środowiska - możliwości projektowe

3 lutego 2017r. w Starostwie Powiatowym w Kielcach odbyło się spotkanie informacyjne z przedstawicielami samorządu terytorialnego celem zaprezentowania wszystkich możliwości zadbania o środowisko.
Dostępne instrumenty, które spowodują, że świadomie i skutecznie zadbamy o środowisko przygotowane przez Samorząd Województwa Świętokrzyskiego oraz Wojewódzki Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej, w formie skróconych informacji dotyczących poszczególnych Programów:

Czytaj więcej...

Copyright © 2015 Klimontów wita... Wszelkie prawa zastrzeżone.