Program „Rodzina 500 +”

Utworzono: środa, 02, marzec 2016

Realizatorem ustawy z dnia 11 lutego 2016 r. o pomocy państwa w wychowaniu dzieci (Dz. U. z 2016r. poz. 195) w gminie Klimontów będzie Ośrodek Pomocy Społecznej w Klimontowie.
Ustawa wchodzi w życie z dniem 1 kwietnia 2016 r.
Ustawa z dnia 11 lutego 2016 r. o pomocy państwa w wychowywaniu dzieci (Dz. U. z 2016r., poz. 195) wprowadza nowe świadczenie wychowawcze.

Celem świadczenia wychowawczego jest częściowe pokrycie wydatków związanych z wychowaniem dziecka, w tym z opieką nad nim i zaspokojeniem jego potrzeb życiowych. Świadczenie wychowawcze przysługuje:

 • matce,
 • ojcu,
 • opiekunowi faktycznemu dziecka,
 • opiekunowi prawnemu dziecka.

Świadczenie wychowawcze przysługuje do dnia ukończenia przez dziecko 18. roku życia.
Świadczenie wychowawcze przysługuje w wysokości 500,00 zł miesięcznie na dziecko w rodzinie.
Na drugie i kolejne dziecko ww. świadczenie przysługuje niezależnie od dochodu.

Świadczenie wychowawcze przysługuje na pierwsze dziecko osobom, jeżeli dochód rodziny w przeliczeniu na osobę nie przekracza kwoty 800,00 zł. Jeżeli członkiem rodziny jest dziecko niepełnosprawne, świadczenie wychowawcze przysługuje na pierwsze dziecko osobom, jeżeli dochód rodziny w przeliczeniu na osobę nie przekracza kwoty 1200,00 zł.
Świadczenie wychowawcze nie przysługuje, jeżeli:

 • dziecko pozostaje w związku małżeńskim,
 • dziecko zostało umieszczone w instytucji zapewniającej całodobowe utrzymanie albo w pieczy zastępczej,
 • pełnoletnie dziecko ma ustalone prawo do świadczenia wychowawczego na własne dziecko,
 • członkowi rodziny przysługuje za granicą na dziecko świadczenie o podobnym charakterze do świadczenia wychowawczego, chyba że przepisy o koordynacji systemów zabezpieczenia społecznego lub dwustronne umowy międzynarodowe o zabezpieczeniu społecznym stanowią inaczej.

Ustalenie prawa do świadczenia wychowawczego oraz jego wypłata następują odpowiednio na wniosek matki, ojca, opiekuna faktycznego dziecka (tj. osoby faktycznie opiekującej się dzieckiem, jeżeli wystąpiła z wnioskiem do sądu opiekuńczego o przysposobienie dziecka) albo opiekuna prawnego dziecka. W przypadku, gdy osoba ubiega się o świadczenie wychowawcze na pierwsze dziecko do wniosku dołącza odpowiednio:

 1. oświadczenia dokumentujące wysokość innych dochodów niż dochody podlegające opodatkowaniu podatkiem dochodowym od osób fizycznych na zasadach określonych w art. 27, art. 30b, art. 30c, art. 30e i art. 30f ustawy z dnia 26 lipca 1991 r. o podatku dochodowym od osób fizycznych (Dz. U. z 2012 r. poz. 361, z późn. zm.) każdego członka rodziny (dochody nieopodatkowane i oświadczenie o wielkości gospodarstwa rolnego),
 2. oświadczenie o deklarowanych dochodach osiąganych przez osoby podlegające przepisom o zryczałtowanym podatku dochodowym od niektórych przychodów osiąganych przez osoby fizyczne zawierające informacje o wysokości dochodu, składek na ubezpieczenie społeczne i zdrowotne oraz podatku oraz wysokości dochodu po odliczeniu należnych składek i podatku,
 3. zaświadczenia lub oświadczenia oraz dowody niezbędne do ustalenia prawa do świadczenia wychowawczego:
  • zaświadczenie sądu opiekuńczego lub ośrodka adopcyjnego o prowadzonym postępowaniu sądowym w sprawie o przysposobienie dziecka,
  • prawomocne orzeczenie sądu orzekające rozwód lub separację,
  • orzeczenie sądu opiekuńczego o ustaleniu opiekuna prawnego dziecka,
  • inne dokumenty potwierdzające spełnianie warunków do przyznania lub ustalenia wysokości świadczenia wychowawczego.

Pierwszy okres na jaki będzie przyznane prawo do świadczenia wychowawczego rozpocznie się 1 kwietnia 2016 r. i trwać będzie do 30 września 2017 roku. W przypadku ustalania prawa do świadczenia wychowawczego na pierwszy okres rokiem kalendarzowym, z którego dochody będą stanowiły podstawę do ustalenia prawa do świadczenia wychowawczego jest rok 2014 (z uwzględnieniem dochodu uzyskanego i utraconego).

Wniosek i załączniki do wniosku o ustalenie prawa do świadczenia wychowawczego mogą być składane drogą elektroniczną:

 • za pomocą systemu teleinformatycznego utworzonego przez ministra właściwego do spraw rodziny,
 • za pomocą systemu teleinformatycznego udostępnianego przez Zakład Ubezpieczeń Społecznych,
 • za pomocą banków krajowych świadczących usługi drogą elektroniczną spełniających wymogi określone w informacji zamieszczonej na stronie podmiotowej Biuletynu Informacji Publicznej ministra właściwego do spraw rodziny po uzgodnieniu z ministrem właściwym do spraw informatyzacji.

W przypadku złożenia wniosku o ustalenie prawa do świadczenia wychowawczego w terminie trzech miesięcy od dnia wejścia w życie ustawy, tj. w terminie od dnia 1 kwietnia do 1 lipca 2016 r. (włącznie), prawo do świadczenia wychowawczego na podstawie tego wniosku ustala się począwszy od dnia wejścia w życie ustawy, tj. od dnia 1 kwietnia 2016 r. i w konsekwencji wypłata świadczenia po jego przyznaniu dokonywana jest w takim przypadku z odpowiednim wyrównaniem.
Natomiast rozpatrzenie przez organ właściwy wniosku złożonego w ww. terminie (tj. ustalenie i wypłata przyznanego świadczenia wychowawczego) następuje w terminie do trzech miesięcy licząc od dnia złożenia wniosku z prawidłowo wypełnionymi dokumentami.

Wnioski o ustalenie prawa do świadczenia wychowawczego będzie można składać od 1 kwietnia 2016 r. w Ośrodku Pomocy Społecznej w Klimontowie. Szczegółowe informacje można uzyskać pod nr tel. 15 8661 774 lub osobiście w siedzibie Ośrodka.

Copyright © 2015 Klimontów wita... Wszelkie prawa zastrzeżone.