Zawiadomienie o wyborze najkorzystniejszej oferty

Utworzono: piątek, 14, kwiecień 2017

Zawiadomienie o wyborze najkorzystniejszej oferty
dot. postępowania o udzielenie zamówienia publicznego pn.: „Zabezpieczenie dna wąwozu lessowego w ciągu drogi gminnej Pokrzywianka-Zaoraniec-Konary nr ewid. dz. 366 od km 1+814 do km 2+064”

 1. Działając na podstawie art. 92 ust. 1 pkt. 1) Prawa zamówień publicznych Zamawiający informuje, że w prowadzonym postępowaniu wybrano do realizacji zamówienia najkorzystniejszą ofertę złożoną przez Wykonawcę:
  Przedsiębiorstwo Robót Drogowych Staszów Sp. z o. o.
  ul. Rakowska 40, 28-200 Staszów
  Uzasadnienie wyboru:
  Oferta spełnia warunki Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia i przedstawia najkorzystniejszy bilans punktów z przyjętych kryteriów oceny ofert.
  Zestawienie złożonych ofert w postępowaniu:
  Lp. Wykonawca Punktacja
  w kryterium
  „Cena”
  Punktacja
  w kryterium
  „okres
  gwarancji”
  Łączna
  punktacja
  1 Przedsiębiorstwo Robót Drogowych Staszów Sp. z o. o.
  ul. Rakowska 40, 28-200 Staszów
  60,00 40,00 100,00
  2 Przedsiębiorstwo Drogowe Sp. z o.o.
  DYLMEX-INWESTYCJE Sp. k.
  ul. Rakowska 33, 28-200 Staszów
  44,10 40,00 84,10
  3 Zakład Remontowo-Budowlany
  „DARBUD” Darowski Adam
  Kłoda, ul. Długa 60, 28-236 Rytwiany
  50,89 40,00 90,89
 2. Działając na podstawie art. 92 ust. 1 pkt. 3 Prawa zamówień publicznych Zamawiający informuje, że w prowadzonym postępowaniu nie zostały odrzucone żadne oferty.
 3. Działając na podstawie art. 92 ust. 1 pkt. 2) Prawa zamówień publicznych Zamawiający informuje, że w prowadzonym postępowaniu nie zostali wykluczeni żadni wykonawcy.
 4. Zamawiający nie dopuścił dynamicznego systemu zakupów.
 5. Zamawiający nie ustanowił dynamicznego systemu zakupów.
 6. Działając na podstawie art. 94 ust. 1 pkt. 2) Prawa zamówień publicznych Zamawiający informuje, że podpisanie umowy z wyłonionym wykonawcą możliwe będzie po dopełnieniu wszelkich formalności po upływie 5 dni od daty przesłania niniejszego zawiadomienia o wyborze najkorzystniejszej oferty.

Copyright © 2015 Klimontów wita... Wszelkie prawa zastrzeżone.