Rajd rowerowy im. św. Jana Pawła II

Utworzono: środa, 17, maj 2017

… Im więcej czasu upływa od przejścia bł. Jana Pawła II do domu Ojca,
tym bardziej odkrywamy głębię i ducha jego nauczania …
(abp Józef Kowalczyk – Prymas Polski)

Regulamin rajdu rowerowego im. Św. Jana Pawła II
Jako dziękczynienie za pontyfikat
Wielkiego Papieża – Polaka
Klimontów 2017

Organizatorzy:

 1. Parafia p.w. św. Józefa w Klimontowie
 2. Wójt Gminy Klimontów – Marek Goździewski
 3. Stowarzyszenie na Rzecz Klasztoru Podominikańskiego „Wspólne Dobro”
 4. Publiczna Szkoła Podstawowa im. Jerzego Ossolińskiego w Klimontowie
 5. Gimnazjum im. Papieża Jana Pawła II w Klimontowie
 6. OSP Klimontów

Miejsce i termin imprezy:

 1. Termin: sobota 2017.05.20
 2. Odprawa przed startem, sprawdzenie listy zgłoszeń do rajdu oraz ew. sprzętu rowerowego – piątek 2017.05.19, godz. 1900
 3. Start z Placu Jana Pawła II przed Urzędem Gminy w Klimontowie – 930
 4. Trasa rajdu:
  • Klimontów
  • Byszów
  • Jachimowice
  • Sośniczany
  • Skotniki
  • Zajeziorze
  • Samborzec
  • Śmiechowice
  • Świątniki
  • Nasławice
  • Ossolin
  • Klimontów
 5. Długość trasy organizatorzy przewidują na około 40 km.
 6. Planowany powrót ok. godz. 1500

Cele:

 1. Promowanie idei zawartej w nauczaniu Jana Pawła II poprzez sport.
 2. Promowanie aktywnego sposobu spędzania wolnego czasu.
 3. Poznawanie zakątków naszej małej Ojczyzny.
 4. Popularyzacja idei ochrony środowiska.
 5. Rozwijanie turystyki rowerowej.
 6. Integracja dzieci, młodzieży oraz osób dorosłych.

Warunki uczestnictwa:

 1. Prawo startu w rajdzie mają osoby, których stan zdrowia pozwala na udział w nim.
 2. Osoby niepełnoletnie mogą brać udział w rajdzie pod opieką osoby dorosłej, biorącej na siebie całkowitą odpowiedzialność za ich bezpieczeństwo lub za pisemną zgodą rodziców bądź opiekuna prawnego.
 3. Uczestnicy rajdu zobowiązani są do przestrzegania regulaminu rajdu, obowiązkowego podporządkowania się decyzjom kierownictwa rajdu, respektowania uwag czuwających nad bezpieczeństwem uczestników rajdu umundurowanych strażaków Ochotniczej Straży Pożarnej.
 4. Warunkiem uczestnictwa jest zapisanie się na listę uczestników oraz przestrzeganie zasad niniejszego regulaminu. Przy zapisie należy podać imię, nazwisko, adres zamieszkania, numer PESEL oraz pisemną zgodę rodziców lub opiekunów prawnych.
 5. Wszyscy uczniowie chcący wziąć udział w rajdzie muszą zgłosić swój akces u nauczyciela wychowania fizycznego do dnia 2017.05.18.
 6. Każdy uczestnik startuje na własną odpowiedzialność (w przypadku zawodników niepełnoletnich – na całkowitą odpowiedzialność prawnych opiekunów).
 7. Każdy uczestnik powinien posiadać sprawny technicznie rower wyposażony w osprzęt zgodnie z obowiązującymi przepisami.
 8. Uczestnicy zobowiązani są do posiadania karty rowerowej lub innego dokumentu, który jest gwarancją posiadania niezbędnej wiedzy i umiejętności poruszania się po drogach.
 9. Zorganizowane grupy ze szkół zgłaszają się z odpowiednią liczbą opiekunów posiadających stosowne uprawnienia na odprawie przed rajdem.
 10. Organizatorzy nie ponoszą żadnej odpowiedzialności za brak karty rowerowej przez niepełnoletnich uczestników.

Organizatorzy zapewniają:

 1. Ubezpieczenie zawodników Rajdu.
 2. Zabezpieczenie imprezy przez OSP.
 3. Opiekę medyczną na trasie rajdu.
 4. Pomoc nawigacyjno – techniczną.
 5. Bezpłatny posiłek i zimne napoje na trasie rajdu.
 6. Bezpieczny powrót na Plac im. Jana Pawła II.

Zasady Bezpieczeństwa:

 1. Poruszamy się po prawej stronie jezdni, w odległości 30–50 cm od krawędzi drogi.
 2. Jadąc rzędem należy zachować odległość między rowerami od 3 do 5 m, a przy zjazdach od 15–30 m.
 3. Przy zjazdach nie należy rozpędzać roweru, nie wolno wyprzedzać. Należy kontrolować szybkość przez hamowanie.
 4. Podczas jazdy w kolumnie należy zachować 50–100 m odległości pomiędzy poszczególnymi grupami kolumny.
 5. Każda zmianę kierunku jazdy należy sygnalizować ruchem ręki, szczególnie podczas przejazdu przez skrzyżowanie.
 6. Podczas jazdy nie wolno wypuszczać kierownicy z rąk, zdejmować stóp z pedałów.
 7. Na postoju nie wolno tarasować drogi.
 8. Każdy uczestnik powinien posiadać ubranie dostosowane do aury.
 9. Należy startować na sprawnym technicznie rowerze (hamulec, dzwonek, komplet narzędzi, oświetlenie).
 10. Prosimy nie zabierać ze sobą szklanych i ostrych przedmiotów.
 11. Na całej trasie rajdu obowiązuje bezwzględny zakaz używania ognia oraz śmiecenia – będziemy przejeżdżać przez tereny leśne, zostawmy więc las w stanie w jakim go zastaliśmy.
 12. W rajdzie obowiązuje bezwzględny zakaz udziału dla osób pod wpływem alkoholu i innych środków odurzających, a także zakaz spożywania ich na trasie rajdu.

Postanowienia końcowe:

 1. Organizatorzy zastrzegają sobie możliwość odwołania rajdu w przypadku złych warunków atmosferycznych lub innych niezależnych przyczyn (nowy termin zostanie podany do wiadomości publicznej przynajmniej na 3 dni przed planowanym rajdem).
 2. Organizatorzy nie biorą na siebie odpowiedzialności za rzeczy zgubione, szkody rzeczowe i majątkowe, które wystąpią przed, w trakcie lub po zakończeniu rajdu.
 3. Ostateczna interpretacja regulaminu należy do organizatorów.
 4. Zobowiązujemy uczestników do przestrzegania niniejszego regulaminu, nie bierzemy odpowiedzialności za zdarzenia, które powstały na skutek złamania zasad regulaminu.

UWAGA !!!
Rajd nie jest wyścigiem, w którym zawodnicy mają uzyskać jak najlepszy czas. Rajd jest okazją do towarzyskiego spotkania, nawiązania nowych znajomości wśród osób, które preferują aktywną formę spędzania wolnego czasu oraz kontakt z przyrodą.

Copyright © 2015 Klimontów wita... Wszelkie prawa zastrzeżone.