Komputery i internet szerokopasmowy dla mieszkańców gminy Klimontów

Utworzono: środa, 02, październik 2013

Informujemy że, od 02.10.2013 do 23.10.2013 trwa nabór do projektu „Dostęp do Internetu szansą na rozwój Gminy Klimontów”. Celem projektu jest zapewnienie dostępu do Internetu 120 gospodarstwom domowym zagrożonym wykluczeniem cyfrowym z terenu Gminy Klimontów.

Kryteria wyboru gospodarstw do projektu:

  • gospodarstwa domowe spełniające kryterium dochodowe upoważniające do otrzymania wsparcia w ramach systemu pomocy społecznej,
  • gospodarstwa domowe spełniające kryterium dochodowe upoważniające do otrzymania wsparcia w ramach systemu świadczeń rodzinnych,
  • dzieci i młodzież ucząca się z rodzin w trudnej sytuacji materialnej i społecznej uprawniającej do uzyskania stypendiów socjalnych, typowana do otrzymania wsparcia we współpracy ze szkołą oraz/lub ośrodkami pomocy społecznej,
  • osoby niepełnosprawne ze znacznym lub umiarkowanym stopniem niepełnosprawności lub z orzeczeniem równoważnym,
  • rodziny zastępcze,
  • rodzinne domy dziecka, samotni rodzice,
  • osoby z grupy 50+, których przeciętny miesięczny dochód na osobę w rodzinie (rodzinie definiowanej zgodnie z art. 3 pkt 16 ustawy z dnia 28 listopada 2003 r. o świadczeniach rodzinnych Dz U. 2003 Nr 228 poz 2255) nie przekracza kwoty najniższych gwarantowanych świadczeń emerytalno-rentowych ogłaszanych komunikatem w Monitorze Polskim przez Prezesa ZUS (obecnie jest to kwota 799,18 zł),
  • dzieci i młodzież uczącą się z bardzo dobrymi wynikami w nauce, z rodzin w których przeciętny miesięczny dochód opodatkowany na osobę w rodzinie, z roku poprzedzającego rok udziału w projekcie był niższy, niż ostatni aktualny roczny wskaźnik: „Przeciętny miesięczny dochód rozporządzalny na 1 osobę w gospodarstwie domowym publikowany przez Prezesa GUS w Biuletynie Statystycznym” - 1226,95 zł

Każde gospodarstwo domowe, które złoży poprawnie wypełniony wniosek i zostanie zakwalifikowane do projektu oraz podpisze umowę, otrzyma zestaw komputerowy wraz z bezpłatnym dostępem do Internetu. Regulamin rekrutacji i uczestnictwa w projekcie oraz dokumenty rekrutacyjne są dostępne na stronie internetowej klimontow.pl oraz w Urzędzie Gminy i Gminnym Ośrodku Pomocy Społecznej w Klimontowie. Wnioskodawca składający wniosek powinien zapoznać się z Regulamin rekrutacji i uczestnictwa w projekcie. Dokładnie wypełniony wniosek wraz z załącznikami należy złożyć w Urzędzie Gminy w Klimontowie ul. dr Zysmana 1 do 23.10.2013 r.

Formularz zgłoszeniowy, regulamin oraz wzór projektu umowy

Projekt współfinansowany ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego
w ramach Programu Operacyjnego Innowacyjna Gospodarka
"Dotacje na Innowacje - Inwestujemy w Waszą przyszłość"

Copyright © 2015 Klimontów wita... Wszelkie prawa zastrzeżone.