Obwieszczenie

Utworzono: czwartek, 15, grudzień 2016

Obwieszczenie

Na podstawie art. 53 ust. 1 ustawy z dnia 27 marca 2003r. o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym (j.t. Dz. U. z 2016r. poz. 778 z późn. zm.) oraz art. 49 i 61 §4 ustawy z dnia 14 czerwca 1960 r. Kodeks postępowania administracyjnego (tekst jednolity Dz. U. z 2016 r. poz. 23 z późn. zm.) Wójt Gminy Klimontów
zawiadamia, iż
w dniu 2016.12.13 zostało wszczęte na wniosek Gminy Klimontów w Klimontowie, 27-640 Klimontów postępowanie administracyjne w sprawie ustalenia lokalizacji inwestycji celu publicznego dla inwestycji polegającej na: budowie budynku świetlicy wiejskiej oraz pojemnika na nieczystości ciekłe o pojemności do 10,0m3 na działce nr ewid. 235/7 położonej w Pęchowie.

Obwieszczenie o wszczęciu postępowania podaje się do publicznej wiadomości:

  1. na tablicy ogłoszeń w siedzibie tut. Urzędu
  2. na stronie internetowej Urzędu
  3. na tablicy ogłoszeń sołectwa Pęchów

Uwagi i wnioski można składać w terminie 7 dni od daty podania niniejszej informacji do publicznej wiadomości w Urzędzie Gminy w Klimontowie, ul. Zysmana 1, w godz. 730-1530

Legenda o tym, jak Nikisioł Kozaków przepędziłKolorowanka promocyjna pt. Barwy Klimontowa

Publiczny Transport Zbiorowy Program Rodzina 500+

Latająca Akademia Edukacji Cyfrowej

Klimontowska świetlica środowiskowa

Twój dzielnicowy

Deklaracje w sprawie gospodarki odpadami Punkt nieodpłatnej pomocy prawnej

Działanie 8.3

Park Katyński w Byszowie Jarmark na św. Jacka

Kąpielisko Boisko Orlik 2012

Gminna Biblioteka Publiczna Gminny Ośrodek Kultury

Lokalna Grupa Działania

Budujemy Sportową Polskę

Punkt Informacyjny Funduszy Europejskich

 

Copyright © 2015 Klimontów wita... Wszelkie prawa zastrzeżone.