Obwieszczenie

Utworzono: piątek, 24, luty 2017

Obwieszczenie

Na podstawie art. 49 i 10 Kodeksu Postępowania administracyjnego (t. j. Dz. U. z 2016, poz. 23 ze zm.) art. 74 ust. 3 ustawy z dnia 3 października 2008 r. o udostępnianiu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz o ocenach oddziaływania na środowisko (t. j. Dz. U. 2016, poz. 353 ze zm.)

Wójt Klimontowa

zawiadamia, że w związku z toczącym się postępowaniem w sprawie wydania decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach dla przedsięwzięcia pn. „Rozbudowa drogi wojewódzkiej nr 758 w granicach gminy Klimontów wraz budową obwodnicy Klimontowa” realizowanego przez Świętokrzyski Zarząd Dróg Wojewódzkich w Kielcach

  • na terenie gminy Klimontów w obrębach ewidencyjnych: Adamczowice, Byszów, Byszówka, Górki, Klimontów, Konary, Konary-Kolonia, Nowa Wieś Pokrzywianka Przybysławice, Rogacz, Szymanowice Górne

wydał postanowienie z dnia 23.02.2017 znak R.6220.1.2016.17 o podjęciu zawieszonego postępowania w sprawie decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach zgody na realizację w/w przedsięwzięcia w związku z przedłożeniem przez wnioskodawcę raportu o oddziaływaniu przedsięwzięcia na środowisko.
Informuję, że obszar oddziaływania obejmuje również tereny gminy:

  • Iwaniska w obrębie ew. Kujawy
  • Koprzywnica w obrębie ew. Postronna
  • Samborzec w obrębie ew. Janowice.

Z pełną treścią postanowienia strony mogą zapoznać się w siedzibie Urzędu Gminy w Klimontowie ul. Zysmana 1 pokój nr 7 w godzinach od 730 - 1530

Copyright © 2015 Klimontów wita... Wszelkie prawa zastrzeżone.