Obwieszczenie

Utworzono: wtorek, 28, luty 2017

Obwieszczenie

Na podstawie art. 33 ust. 1, w związku z art. 79 ust. 1 ustawy z dnia 3 października 2008 roku o udostępnianiu informacji o środowisku i jego ochronie, udziałem społeczeństwa w ochronie środowiska oraz o ocenach oddziaływania na środowisko (Dz. U. z 2016 r. poz. 353 ze zm., dalej ustawa ooś)

Wójt Gminy w Klimontowie

podaje do publicznej wiadomości, że w związku z prowadzonym postępowaniem na wniosek Świętokrzyskiego Zarządu Dróg Wojewódzkich w Kielcach ul. Jagiellońska 72 reprezentowanego przez Pana Marcina Dobka - Biuro Opracowywania Programów i Projektów Inżynierii Komunikacyjnej Lispus ul. Matejki 7 22-100 Chełm w sprawie wydania decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach dla przedsięwzięcia pn.:
„Rozbudowa drogi wojewódzkiej nr 758 w granicach gminy Klimontów wraz z budową obwodnicy Klimontowa.”

przystąpiono do przeprowadzenia oceny oddziaływania planowanego przedsięwzięcia na środowisko:
Przedmiotem inwestycji w wariancie preferowanym jest
Odcinek nr 1
Rozbudowa drogi wojewódzkiej nr 758 po istniejącym śladzie od granicy gminy Klimontów w istniejącym km około 7+058 istniejącego przebiegu (m. Konary-Kolonia) do włączenia się do projektowanej obwodnicy Klimontowa w proj.km około 14+557 o długości ok. 7,5 km.
Odcinek nr 2
Budowa obwodnicy Klimontowa po stronie południowej miejscowości przecinając drogę krajową nr 9. Początek obwodnicy zlokalizowany jest w m. Górki Klimontowskie w proj. km około 14+557,24 o długości ok.3,982 km.
Odcinek nr 3
Rozbudowa drogi wojewódzkiej nr 758 po istniejącym śladzie od wyłączenia się projektowanej obwodnicy Klimontowa w istniejącym km około 18+087 (m. Adamczowice) do granicy gminy Klimontów (proj. około 2+223.88, m. Byszów i Postronna) o długości ok. 4,264 km.
Przedsięwzięcie zakwalifikowano do mogących potencjalnie znacząco oddziaływać na środowisko zgodnie z §3 ust. 2 pkt. 2 w związku z §3 ust. 1 pkt 60 Rozporządzenia Rady Ministrów z dnia 9 listopada 2010 r. w sprawie przedsięwzięć mogących znacząco oddziaływać na środowisko (tekst jednolity z 2016 r. poz. 71).
Organem właściwym do wydania decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach jest Wójt Klimontowa.
Regionalny Dyrektor Ochrony Środowiska w Kielcach i Państwowy Powiatowy Inspektor Sanitarny w Sandomierzu są organami właściwymi do uzgodnienia warunków realizacji przedsięwzięcia.
Regionalny Dyrektor Ochrony Środowiska pismem z dnia 30.03.2016(data wpływu: 04.04.2016 znak: WOO-II.4240.45.2016.KKJ.4 wyraził opinię o konieczności przeprowadzenia oceny oddziaływania na środowisko dla przedmiotowego przedsięwzięcia oraz określił zakres raportu.
W dniu 08.04.2016 r. (data wpływu: 14.04.2016 r.) Państwowy Powiatowy Inspektor Sanitarny w Sandomierzu wyraził opinię o konieczności przeprowadzenia oceny oddziaływania na środowisko.
Wójt Klimontowa po uwzględnieniu stanowisk organów opiniujących oraz dokładnej analizie przesłanek wynikających z art. 63 ust. 1 pkt 1-3 ustawy z dnia 3 października 2008 r. o udostępnianiu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz o ocenach oddziaływania na środowisko w dniu 18.04.2016 r. znak: R.6220.1.2016 wydał postanowienie w którym stwierdził obowiązek przeprowadzenia oceny oddziaływania na środowisko dla planowanego przedsięwzięcia i określił zakres opracowania raportu oddziaływania na środowisko.
Postanowieniem z dnia 09.05.2016 r. znak: R 6220.1.2016 postępowanie w sprawie wydania decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach na realizację ww. przedsięwzięcia zostało zawieszone do czasu przedłożenia przez wnioskodawcę raportu o oddziaływaniu przedsięwzięcia na środowisko.
W dniu 21.02.2017 r. Inwestor przedłożył raport o oddziaływaniu na środowisko planowanego przedsięwzięcia polegającego na: „Rozbudowie drogi wojewódzkiej nr 758 w granicach gminy Klimontów wraz z budową obwodnicy Klimontowa” oraz wniosek o wznowienie postępowania w sprawie wydania decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach.
W dniu 23.02.2017 r. Wójt Klimontowa podjął zawieszone postępowanie w sprawie wydania decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach.
W związku z powyższym przystąpiono do przeprowadzenia oceny oddziaływania na środowisko w postępowaniu o wydanie ww. decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach.
Zgodnie z art. 79 ust. 1 ustawy ooś postępowanie niniejsze prowadzone jest z udziałem społeczeństwa.
Informacje o wniosku o wydanie decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach, postanowieniach, opiniach oraz raporcie o oddziaływaniu przedsięwzięciu na środowisko umieszczono w „Publicznie dostępnym wykazie danych o dokumentach zawierających informacje o środowisku i jego ochronie” prowadzonym na stronie UG Klimontów.
Zawiadamiam jednocześnie o:

  • możliwości zapoznania się z raportem oraz z pozostałą dokumentacją sprawy od dnia publicznego wywieszenia obwieszczenia,
  • możliwości składania przez wszystkich zainteresowanych uwag i wniosków odnośnie planowanego przedsięwzięcia w formie pisemnej, ustnie do protokołu lub za pomocą środków komunikacji elektronicznej

w terminie od 02 marca 2017 do 31 marca 2017 roku w siedzibie Urzędu Gminy w Klimontowie ul. Zysmana 1 pokój nr 7 w godz. 730-1430.
Organem właściwym do rozpatrzenia zgłoszonych uwag i wniosków jest Wójt Gminy w Klimontowie.

Copyright © 2015 Klimontów wita... Wszelkie prawa zastrzeżone.