Informacja dot. PGN

Utworzono: czwartek, 10, wrzesień 2015

Na podstawie art. 39 ust. 1 ustawy z dnia 3 października 2008 r. o udostępnianiu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz o ocenach oddziaływania na środowisko (tj. Dz. U. 2013 poz. 1235), informujemy o możliwości zapoznania się z projektem opracowania pt. „Plan gospodarki niskoemisyjnej dla gminy Klimontów na lata 2015-2020”

Zainteresowani mogą zapoznać się z dokumentacją sprawy, która jest do wglądu w siedzibie Urzędu Gminy w Klimontowie ul. Zysmana 1 pok. nr 5.
Każdy ma prawo składania uwag i wniosków do projektu opracowania pt. „Plan gospodarki niskoemisyjnej dla gminy Klimontów na lata 2015-2020”.
Wnioski i uwagi można składać pisemnie na adres Urzędu Gminy w Klimontowie ul. Zysmana 1, 27-640 Klimontów, ustnie do protokołu w siedzibie urzędu i za pomocą środków komunikacji elektronicznej w terminie 21 dni od daty podania do publicznej wiadomości niniejszego obwieszczenia.
Wniosek powinien zawierać imię i nazwisko lub nazwę wnioskodawcy, adres zamieszkania wnioskodawcy oraz przedmiot wniosku.
Organem właściwym do rozpatrzenia uwag i wniosków jest Wójt Gminy Klimontów.

Osoba do kontaktu:
Sylwia Nowak-Czerwińska tel. 15 866 11 00, 866 10 06 e-mail: s.nowak@klimontow.pl

Copyright © 2015 Klimontów wita... Wszelkie prawa zastrzeżone.