Nabór ofert PPWOW PIS

Utworzono: poniedziałek, 29, marzec 2010

Dnia 29.03.2010 r Wójt Gminy Klimontów ogłasza nabór ofert w ramach realizacji zadań dotyczących Poakcesyjnego Programu Wsparcia Obszarów Wiejskich Program Integracji Społecznej (PPWOW PIS) zgodnie z Planem Działania dla Gminy Klimontów w sferze rozwiązywania problemów społecznych zaplanowano następujące działania:
 
DZIAŁANIE 8
Aktywizacja i rozwój dzieci i młodzieży
Działanie realizowane poprzez:
1.Zorganizowanie zajęć pozalekcyjnych w pięciu świetlicach Gminy Klimontów dla dzieci i młodzieży z rodzin szczególnie zagrożonych wykluczeniem społecznym (patologia, ubóstwo, alkoholizm, eurosieroctwo - min 60% dzieci i młodzieży ww. grupy objętych wsparciem w ramach danej usługi) - ma to być projekt partnerski obejmujący min. 3-4 partnerów z 2-3 sołectw
Kwota łączna alokacji działania wynosi 20 279.26 zł.
Termin wykonania zamówienia: od 04 maja 2010r do 30 września 2010 r.
 
DZIAŁANIE 9
Ograniczenie zjawiska marginalizacji oraz wsparcie dla prawidłowego funkcjonowania osób i rodzin w środowisku lokalnym.
Działanie realizowane poprzez:
  1. Organizację zajęć i spotkań tematycznych dla starszych (nie więcej niż 10.000,00zł wartość jednej usługi oraz min 60% osób z wiekiem powyżej 65 roku życia objętych wsparciem w ramach danej usługi)
  2. Zorganizowanie zajęć dla dzieci i młodzieży niepełnosprawnej i z problemami opiekuńczo- wychowawczymi (nie więcej niż 10.000,00zł wartość jednej usługi oraz min 60% osób z orzeczeniem o stopniu niepełnosprawności lub orzeczeniem o ograniczonych możliwościach intelektualnych objętych wsparciem w ramach danej usługi)
Kwota alokacji działania wynosi 20 000.00zł.
Termin wykonania zamówienia: od 04 maja 2010r do 30 września 2010 r.
PPWOW PIS realizowany jest w ramach środków uzyskanych przez Rząd Rzeczypospolitej Polskiej z kredytu Międzynarodowego Banku Odbudowy i Rozwoju (Bank Światowy). Gmina Klimontów uzyskała dotację w wysokości 474 284.34 zł I część dotacji tj. 133 601,00 zł została wykorzystana w 2008 r. II część dotacji tj. 270 404.08 zł została wykorzystana w 2009 r. Kwota po przewalutowaniu tj. 40 279.26 zł przeznaczona została na realizację wyżej określonych usług w 2010roku.
Szczegółowe informacje oraz wzór oferty znajdują się na stronie internetowej klimontow.pl, lub w budynku Urzędu Gminy Klimontów ul. Krakowska – osoba do kontaktu: Danuta Potocka.
Składanie ofert trwać będzie do 19.04 2010 roku do godz. 1530, wnioski należy składać w Sekretariacie Urzędu Gminy Klimontów ul. Zysmana 1.
Ponadto w dniu 06.04.2010r.o godz 13 00 w Publicznej Szkole Podstawowej w Klimontowie ul. Szkolna 1 (Świetlica) zostanie zorganizowane spotkanie informacyjne dotyczące konkursu.
Program spotkania przedstawia się następująco:
  • Rozpoczęcie spotkania
  • Informacja na temat Programu Integracji Społecznej Stanisław Baska, Konsultant Regionalny Ministerstwa Pracy i Polityki Społecznej
  • Prezentacja Gminnego Planu Działania na rok 2010 Gminny Koordynator Programu
  • Warsztaty- opracowanie „Planu utrwalania- kontynuacji” usług społecznych w Gminie Klimontów
  • Wypracowanie planu szkoleń
  • Zakończenie spotkania
Wójt Gminy Klimontów
Ryszard Bień
Załączniki:

Zaproszenie do składania ofert
Formularz Oferty
Wzór Umowy
Wzór sprawozdania
Wzór umowy o współpracy
Plan Działania Gminy Klimontów na rok 2010 w ramach Programu Integracji Społecznej

Copyright © 2015 Klimontów wita... Wszelkie prawa zastrzeżone.