Nabór ofert PPWOW PIS

Utworzono: czwartek, 13, maj 2010

Dnia 13.05.2010 r. Wójt Gminy Klimontów ogłasza nabór ofert w ramach realizacji zadań dotyczących Poakcesyjnego Programu Wsparcia Obszarów Wiejskich Program Integracji Społecznej (PPWOW PIS) zgodnie z Planem Działania dla Gminy Klimontów w sferze rozwiązywania problemów społecznych zaplanowano następujące działania:

DZIAŁANIE 8
Aktywizacja i rozwój dzieci i młodzieży
Działanie realizowane poprzez:

  1. Zorganizowanie zajęć świetlicowych dla dzieci i młodzieży z rodzin szczególnie zagrożonych wykluczeniem społecznym (patologia, ubóstwo, alkoholizm, eurosieroctwo - min 60% dzieci i młodzieży ww. grupy objętych wsparciem w ramach danej usługi) świetlica powinna być otwarta przez okres wakacyjny min 2 miesiące conajmniej 15 razy w miesiącu przez 6 godzin dziennie i usługą powinno być objęte min 20 osób.

Kwota łączna alokacji działania 4.1. wynosi 14 942.83 zł
Termin wykonania zamówienia: od 7 czerwca 2010 r. do 30 września 2010 r.
 

PPWOW PIS realizowany jest w ramach środków uzyskanych przez Rząd Rzeczypospolitej Polskiej z kredytu Międzynarodowego Banku Odbudowy i Rozwoju (Bank Światowy). Gmina Klimontów uzyskała dotację w wysokości 474 284.34 zł zł I część dotacji tj. 133 601.00 zł została wykorzystana w 2008 r. II część dotacji tj. 270 404.08 zł została wykorzystana w 2009 r. Kwota 14 942.83 zł przeznaczona została na realizację wyżej określonej usługi w 2010 roku.
Szczegółowe informacje oraz wzór oferty znajdują się na stronie internetowej klimontow.pl, lub w budynku Urzędu Gminy Klimontów ul. Krakowska – osoba do kontaktu: Danuta Potocka.
Składanie ofert trwać będzie do 26.05 2010 roku do godz. 1530, wnioski należy składać w Sekretariacie Urzędu Gminy Klimontów ul. Zysmana 1.
Ponadto w dniu 19.05.2010 r. o godz 1300 w Sali Konferencyjnej przy Urzędzie Gminy w Klimontowie zostanie zorganizowane spotkanie informacyjne dotyczące konkursu.

WÓJT GMINY KLIMONTÓW
RYSZARD BIEŃ

Załączniki:
Zaproszenie do składania ofert
Formularz ofertowy
Wzór umowy
Wzór sprawozdania
Wzór umowy o współpracy
Plan Działania Gminy Klimontów na rok 2010 w ramach Programu Integracji Społecznej

Copyright © 2015 Klimontów wita... Wszelkie prawa zastrzeżone.