Wyniki konkursu PPWOW PIS

Utworzono: wtorek, 22, czerwiec 2010

Komisja Oceniająca, powołana celem wyboru usługodawców realizujących Program Integracji Społecznej stanowiącego część Poakcesyjnego Programu Wsparcia Obszarów Wiejskich, finansowanego z umowy pożyczki nr 7358 POL, zawartej w dniu 07 kwietnia 2007 r. pomiędzy Rządem Polskim a Międzynarodowym Bankiem Odbudowy i Rozwoju dokonała oceny ofert złożonych w odpowiedzi na Zaproszenie do składania ofert ogłoszone 13.05.2010 r. przez Wójta Gminy Klimontów.
W dniu 07.06.2010 r. Komisja Oceniająca rozpatrzyła Oferty na świadczenie usług społecznych, po przeprowadzeniu negocjacji i ostatecznej ocenie ofert podaje do wiadomości wyniki Konkursu zgodnie z planem działania dla Gminy Klimontów w sferze rozwiązywania problemów społecznych.

Aktywizacja i rozwój dzieci i młodzieży
Wpłynęło 2 i obydwie zostały rozpatrzone pozytywnie w następującym poddziałaniu:
Zorganizowanie zajęć świetlicowych dla dzieci i młodzieży z rodzin szczególnie zagrożonych wykluczeniem społecznym (patologia, ubóstwo, alkoholizm, eurosieroctwo - min 60% dzieci i młodzieży w/w grupy objętych wsparciem w ramach danej usługi) świetlica powinna być otwarta przez okres wakacyjny min 2 miesiące conajmniej 15 razy w miesiącu przez 6 godzin dziennie i usługą powinno być objęte min 20 osób

  1. Stowarzyszenie Ziemia Goźlicko-Ossolińska, Goźlice 31, 27-640 Klimontów - 6994.00 zł
  2. Krystyna Dorosińska, Górki 52, 27-640 Klimontów - 7938.00zł

Copyright © 2015 Klimontów wita... Wszelkie prawa zastrzeżone.