Konkurs PPWOW

Utworzono: środa, 21, lipiec 2010

 

Dnia 19.07.2010 r. Wójt Gminy Klimontów ogłasza nabór ofert w ramach realizacji zadań dotyczących Poakcesyjnego Programu Wsparcia Obszarów Wiejskich Program Integracji Społecznej (PPWOW PIS) zgodnie z Planem Utrwalania dla Gminy Klimontów w sferze rozwiązywania problemów społecznych zaplanowano następujące działania:
Działanie 1
NAJLEPSZE USŁUGI W GMINIE KLIMONTÓW
działanie realizowane poprzez:
 1. Przegląd wszystkich zrealizowanych usług, wyłonienie i wzmocnienie 3 najlepszych i dających szanse na trwałość w kategorii:
  1. aktywne sołectwo (usługa realizowana w sołectwie w partnerstwie z różnymi grupami, organizacjami, instytucjami, aktywizująca mieszkańców, etc)
  2. lider z wizją – usługa zrealizowana przez organizację / instytucję, gdzie szef, lider grupy, koordynator projektu prezentuję jasną i czytelną dla otoczenia koncepcję rozwoju
  3. skuteczna organizacja – usługa zrealizowana przez taka instytucję, która poza działaniami finansowanymi z PPWOW realizowała również inne projekty finansowane ze środków zewnętrznych i/lub udało jej się zrealizować inne przedsięwzięcia bezpośrednio lub pośrednio związane z usługą finansową z PPWOW
  4. Wzmocnienie wybranych usług poprzez dotację na kontynuację – zabezpieczenie w budżecie usługi środków finansowych w kwocie 6000 PLN dla najlepszych 3 organizacji (usług), które zostaną przekazane w formie nagrody rzeczowej / finansowej na takie zadania, które będą merytorycznie uzasadnione z usługami a jednocześnie umożliwiać będą nagrodzonym organizacjom na kontynuację podjętej aktywności
 2. Opracowanie broszurki usługodawców w nakładzie min. 500 szt o objętości min. 24 strony formatu a5, pełny kolor (zdjęcia +krótki opis)
 3. Organizację wspólnego spotkania dla liderów i organizacji z Powiatu Sandomierskiego i sąsiednich Gmin
Kwota łączna alokacji działania 4.1. wynosi 10 861,91 zł. Termin wykonania zamówienia: od 05 sierpnia do 30 września 2010r.

Działanie 2
PUNKT WSPARCIA LIDERÓW

działanie realizowane poprzez:

 1. Udzielanie porad przez doradcę w Punkcie Wsparcia Liderów
W ramach punku wybrany usługodawca powinien zapewnić:
 • Zorganizować warsztaty lub szkolenia podnoszące kwalifikacje i umiejętności pomocne przy pozyskiwaniu środków ze źródeł zewnętrznych, niezbędne do kontynuacji usług powstałych dzięki realizacji PPWOW PIS. Efektem zadania będą 4 opracowane wnioski aplikacyjne.
 • Umożliwienie (sfinansowanie, zorganizowanie, przedstawienie propozycji miejsca wyjazdu, etc), zainteresowanym aktywnym podmiotom, uczestniczącym w doradztwie przeprowadzenie do 2 tematycznych wizyt studyjnych w celu obejrzenia ”dobrej praktyki”. Wyjazd obejmie max. do 4 osób z jednej organizacji i odbędzie się maks. w promieniu 30 km.
 • Wypracowanie Programu Współpracy Gminy Klimontów z organizacjami samorządowymi na rok 2011r (przedstawienie zasad formalno – prawnych, zorganizowanie spotkania liderów, powołanie zespołu ds. współpracy, określenie głównych zadań programu współpracy)
Kwota alokacji działania 4.2 wynosi 10 000,00 zł. Termin wykonania zamówienia: od 05 sierpnia 2010 do 30 września 2010r.

PPWOW PIS realizowany jest w ramach środków uzyskanych przez Rząd Rzeczypospolitej Polskiej z kredytu Międzynarodowego Banku Odbudowy i Rozwoju (Bank Światowy). Gmina Klimontów uzyskała dotację w wysokości 489 809,82 zł zł I część dotacji tj. 133 601,00 zł została wykorzystana w 2008 r. II część dotacji tj. 270 404,08 zł została wykorzystana w 2009 r. III część dotacji tj. 64 232,00 zł została wykorzystana w 2010r. Kwota z Planu Utrwalania 20 861,91 zł przeznaczona została na realizację wyżej określonych usług w 2010roku.
Szczegółowe informacje oraz wzór oferty znajdują się na stronie internetowej klimontow.pl lub w budynku Urzędu Gminy Klimontów ul. Krakowska – osoba do kontaktu: Danuta Potocka.
Składanie ofert trwać będzie do 30.07.2010 roku do godz. 1530, wnioski należy składać w Sekretariacie Urzędu Gminy Klimontów ul. Zysmana 1.
Ponadto w dniu 23.07.2010 r. o godz 1300 w Urządzie Gminy w Klimontowie ul.Krakowska zostanie zorganizowane spotkanie informacyjne dotyczące konkursu.

Załącznik

Copyright © 2015 Klimontów wita... Wszelkie prawa zastrzeżone.