Wyniki konkursu PPWOW PIS

Utworzono: poniedziałek, 09, sierpień 2010
Komisja Oceniająca, powołana celem wyboru usługodawców realizujących Program Integracji Społecznej stanowiącego część Poakcesyjnego Programu Wsparcia Obszarów Wiejskich, finansowanego z umowy pożyczki nr 7358 POL, zawartej w dniu 07 kwietnia 2007 r. pomiędzy Rządem Polskim a Międzynarodowym Bankiem Odbudowy i Rozwoju dokonała oceny ofert złożonych w odpowiedzi na Zaproszenie do składania ofert ogłoszone 19-07-2010r przez Wójta Gminy Klimontów.
W dniu 05.08.2010 r. Komisja Oceniająca rozpatrzyła Oferty na świadczenie usług społecznych i podaje do wiadomości wyniki Konkursu zgodnie z Planem Utrwalania dla Gminy Klimontów w sferze rozwiązywania problemów społecznych.

Działanie 1
NAJLEPSZE USŁUGI W GMINIE KLIMONTÓW
Wpłynęła jedna oferta: Gminna Biblioteka Publiczna w Klimontowie ul. Kościelna 5, 27-640 Klimontów - 10 850,00zł która została pozytywnie rozpatrzona w następującym poddziałaniu:

 1. Przegląd wszystkich zrealizowanych usług, wyłonienie i wzmocnienie 3 najlepszych i dających szanse na trwałość w kategorii
  • aktywne sołectwo (usługa realizowana w sołectwie w partnerstwie z różnymi grupami, organizacjami, instytucjami, aktywizująca mieszkańców, etc)
  • lider z wizją – usługa zrealizowana przez organizację / instytucję, gdzie szef, lider grupy, koordynator projektu prezentuję jasną i czytelną dla otoczenia koncepcję rozwoju
  • skuteczna organizacja – usługa zrealizowana przez taka instytucję, która poza działaniami finansowanymi z PPWOW realizowała również inne projekty finansowane ze środków zewnętrznych i/lub udało jej się zrealizować inne przedsięwzięcia bezpośrednio lub pośrednio związane z usługą finansową z PPWOW
  • wzmocnienie wybranych usług poprzez dotację na kontynuację – zabezpieczenie w budżecie usługi środków finansowych w kwocie 6000 PLN dla najlepszych 3 organizacji (usług), które zostaną przekazane w formie nagrody rzeczowej / finansowej na takie zadania, które będą merytorycznie uzasadnione z usługami a jednocześnie umożliwiać będą nagrodzonym organizacjom na kontynuację podjętej aktywności
 2. Opracowanie broszurki usługodawców w nakładzie min. 500 szt o objętości min. 24 strony formatu a5, pełny kolor (zdjęcia + krótki opis)
 3. Organizację wspólnego spotkania dla liderów i organizacji z Powiatu Sandomierskiego i sąsiednich Gmin

Działanie 2
PUNKT WSPARCIA LIDERÓW
Wpłynęła jedna oferta: Robert Bąk ul. Kościuszki, 37-415 Zaleszany - 10 000,00zł która została pozytywnie rozpatrzona w następującym poddziałaniu:

1. Udzielanie porad przez doradcę w Punkcie Wsparcia Liderów
W ramach punktu wybrany usługodawca powinien zapewnić:
 • Zorganizować warsztaty lub szkolenia podnoszące kwalifikacje i umiejętności pomocne przy pozyskiwaniu środków ze źródeł zewnętrznych, niezbędne do kontynuacji usług powstałych dzięki realizacji PPWOW PIS. Efektem zadania będą 4 opracowane wnioski aplikacyjne.
 • Umożliwienie (sfinansowanie, zorganizowanie, przedstawienie propozycji miejsca wyjazdu, etc), zainteresowanym aktywnym podmiotom, uczestniczącym w doradztwie przeprowadzenie do 2 tematycznych wizyt studyjnych w celu obejrzenia ”dobrej praktyki”. Wyjazd obejmie max. do 4 osób z jednej organizacji i odbędzie się maks. w promieniu 30 km.
 • Wypracowanie Programu Współpracy Gminy Klimontów z organizacjami samorządowymi na rok 2011 r. (przedstawienie zasad formalno – prawnych, zorganizowanie spotkania liderów, powołanie zespołu ds. współpracy, określenie głównych zadań programu współpracy)

Copyright © 2015 Klimontów wita... Wszelkie prawa zastrzeżone.