Wyjaśnienie treści SIWZ

Utworzono: czwartek, 12, maj 2011

Klimontów, 12.05.2011 r.

Do wszystkich wykonawców
postępowania numer 106852-2011

Dotyczy postępowania o udzielenie zamówienia publicznego nr 106852-2011 z dnia 10.05.2011 r. w trybie przetargu nieograniczonego na "Zaciągnięcie kredytu długoterminowego na okres 10 lat w wysokości 2 000 000 zł."

Odpowiedź na zadane pytania:

Pytanie nr 1:
Czy przedstawiona przez Państwa Wieloletnia Prognoza Finansowa zawiera inne tytuły dłużne o których mowa w rozporządzeniu ministra Finansów z dnia 23 grudnia 2010 r. dotyczącego szczegółowego sposobu klasyfikacji tytułów dłużnych zaliczanych do państwowego długu publicznego, w tym do długu skarbu Państwa oraz czy w związku z nowym rozporządzeniem nie zostanie przekroczony wskaźnik poziomu zadłużenia i obsługi długu w latach 2011-2013?
Odpowiedź:
Wieloletnia Prognoza Finansowa nie zawiera innych tytułów dłużnych zaliczanych do kategorii pożyczek i kredytów o których mowa w rozporządzeniu Ministra Finansów z dnia 23 grudnia 2010 r. za wyjątkiem kredytów długoterminowych, których spłaty uwzględnione zostały w wieloletniej Prognozie Finansowej, ponieważ takich tytułów dłużnych nie posiada. W związku z powyższym nie zostaną przekroczone wskaźniki zadłużenia i obsługi długu w latach 2011-2013.

Pytanie nr 2:
Czy poziom bieżącego lub prognozowanego wskaźnika zadłużenia Gminy w okresie badanym lub prognozowanym przekracza 60% z uwzględnieniem:

 • Zobowiązań wynikających z umów o terminie płatności na okres dłuższy niż 6 miesięcy przypadające w latach następnych, faktury z terminem płatności dłuższym niż 6 miesięcy,
 • Umów leasingowych,
 • Umów zobowiązujących do dokonywania dopłaty do kapitału lub bezzwrotnej dopłaty do działalności bieżącej w spółce kapitałowej w której ma udział,
 • Zobowiązań w umowie o partnerstwie publiczno- prawne, koncesje na roboty budowlane lub usługi do płatnosci na rzecz partnera prywatnego lub koncesjonariusza w szczególności w okresie wieloletnim,
 • umów gwarancji i poręczeń,
 • przyjęcia z mocy prawa przez Gminę zadłużenia po podmiocie, dla którego była podmiotem załozycielskim lub na podstawie umowy z wierzycielem spółki prawa handlowego czy też stowarzyszenia zależnego na mocy której Gmina wstapi na miejsce dłużnika, który zostaje z długu zwolniony,
 • przyjętych zobowiązań z kredytów i pożyczek- nie klasyfikowanych do zadłuzenia ujmowane do długu publicznego,
 • umów polegajacych na sprzedaży udziałów lub akcji w spółkach kapitałowych z zastrzeżeniem prawa odkupu (tzw. transakcji buy-sell-back- BSB),
 • ugody z wierzycielami w zakresie rozłozenia na raty wymagalnych zobowiązań (np. ZUS, inne),
 • umów factoringu,
 • innych umów, z których wynika obowiązek spełnienia świadczeń w szczególności pieniężnych

Odpowiedź:
Poziom wskaźnika zadłużenia Gminy Klimontów nie przekracza w okresie badanym i prognozowanym 60%, i wynosi on zgodnie z Wieloletnią Prognozą Finansową w 2011 roku - 42,3%, w 2012 – 35,14%, w 2013 – 31,22%

Copyright © 2015 Klimontów wita... Wszelkie prawa zastrzeżone.