Zawiadomienie o wyborze najkorzystniejszej oferty - dostawa artykułów żywnościowych

Zawiadomienie o wyborze najkorzystniejszej oferty – sukcesywna dostawa artykułów żywnościowych w 2013 r. na potrzeby stołówki szkolnej w Gimnazjum im. Papieża Jana Pawła II w Klimontowie

Małgorzata Kordyka
Dyrektor Gimnazjum im. Papieża Jana Pawła II w Klimontowie
ul. Zysmana 9
tel. 158661329; fax 158661284
informuje:

o wyborze najkorzystniejszej oferty dotyczących przetargu: Sukcesywna dostawa artykułów żywnościowych w 2013 r. na potrzeby stołówki szkolnej w Gimnazjum im. Papieża Jana Pawła II w Klimontowie (8 części). Numer ogłoszenia: 517956 - 2012; data zamieszczenia: 18.12.2012 r.

Czytaj więcej...

Zawiadomienie o wyborze najkorzystniejszej oferty - pomoce i akcesoria multimedialne

Elżbieta Czajkowska
Dyrektor Publicznej Szkoły Podstawowej w Klimontowie ul Szkolna 1
tel./fax15 8661018 email: psp-klimontow@o2.pl
informuje
o wyborze najkorzystniejszej oferty - przetarg:

Czytaj więcej...

Przetarg - sukcesywna dostawa żywności

Klimontów: Sukcesywna dostawa artykułów żywnościowych w 2013 r. na potrzeby stołówki szkolnej w Gimnazjum im. Papieża Jana Pawła II w Klimontowie.

Numer ogłoszenia: 517956 - 2012; data zamieszczenia: 18.12.2012
OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU - dostawy

Czytaj więcej...

Zawiadomienie o wyborze najkorzystniejszej oferty - dostawa artykułów żywnościowych

Elżbieta Czajkowska
Dyrektor Publicznej Szkoły Podstawowej w Klimontowie ul Szkolna 1
tel./fax15 8661018 email: psp-klimontow@o2.pl
informuje:

  1. o wyborze najkorzystniejszej oferty
  2. o odrzuceniu oferty

dotyczących przetargu: Sukcesywna dostawa artykułów żywnościowych w 2013r. na potrzeby stołówki szkolnej w Publicznej Szkole Podstawowej im. J. Ossolińskiego w Klimontowie (9 części)
Numer ogłoszenia: 499724 - 2012; data zamieszczenia: 10.12.2012

Czytaj więcej...

Przetarg - dostawa pomocy i akcesoriów multimedialnych

Klimontów: Dostawa pomocy i akcesoriów multimedialnych niezbędnych do prowadzenia zajęć pozalekcyjnych w ramach projektu Nauka i rekreacja czyli przyjemne z pożytecznym współfinansowanego z Europejskiego Funduszu Społecznego w Programie Operacyjnym Kapitał Ludzki Poddziałanie 9.1.2. Wyrównywanie szans edukacyjnych uczniów z grup o utrudnionym dostępie do edukacji oraz zmniejszenie różnic w jakości usług edukacyjnych.
Numer ogłoszenia: 510678 - 2012; data zamieszczenia: 14.12.2012
OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU - dostawy

Czytaj więcej...

Zawiadomienie o wyborze najkorzystniejszej oferty - dostawa energii

Na podstawie art. 92 ustawy Prawo zamówień publicznych z dnia 29 stycznia 2004 roku (tekst jednolity Dz. U. z 2010 r. Nr 113, poz. 759 ze zmianami) zawiadamia się, iż w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego prowadzonego w trybie przetargu nieograniczonego na „Dostawa energii elektrycznej dla potrzeb oświetlenia dróg, terenów otwartych, budynków, jednostek organizacyjnych Gminy Klimontów", ogłoszonym: BZP z dnia 27.11.2012 roku, numer ogłoszenia: 474876 – 2012, została wybrana oferta złożona przez:

PKP Energetyka Spółka Akcyjna
Oddział w Warszawie
Obrót Energią Elektryczną
ul. Hoża 63/67, 00-681 Warszawa

Czytaj więcej...

Przetarg - dostawa żywności

Klimontów: Sukcesywna dostawa artykułów żywnościowych w 2013r. na potrzeby stołówki szkolnej w Publicznej Szkole Podstawowej im. J. Ossolińskiego w Klimontowie
Numer ogłoszenia: 499724 - 2012; data zamieszczenia: 10.12.2012
OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU - dostawy

Czytaj więcej...

Wyjaśnienie SIWZ

Klimontów, dnia 03.12.2012 r.
Znak sprawy: ZPI.271.5.2012.

WYJASNIENIA SPECYFIKACJI ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA

Dotyczy: postępowania o udzielenie zamówienia publicznego w trybie przetargu nieograniczonego pn. „Dostawa energii elektrycznej dla potrzeb oświetlenia dróg, terenów otwartych, budynków, jednostek organizacyjnych Gminy Klimontów”

Nr ogłoszenia: 474876 – 2012; data zamieszczenia: 27.11.2012

Czytaj więcej...

Zmiana treści Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia

Klimontów, dnia 03.12. 2012 r.
Znak sprawy: ZPI.271.5.2012.

WPROWADZENIE ZMIAN
DO TRESCI SPECYFIKACJI ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA

Dotyczy: zamówienia na wykonanie zamówienia pn.
„Dostawa energii elektrycznej dla potrzeb oświetlenia dróg, terenów otwartych, budynków, jednostek organizacyjnych Gminę Klimontów”

Nr ogłoszenia: 474876-2012; data zamieszczenia: 27.11.2012 r.

Czytaj więcej...

Przetarg - dostawa energii

Klimontów: Dostawa energii elektrycznej dla potrzeb oświetlenia dróg, terenów otwartych, budynków, jednostek organizacyjnych Gminy Klimontów
Numer ogłoszenia: 474876 - 2012; data zamieszczenia: 27.11.2012
OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU - dostawy

Czytaj więcej...

Copyright © 2015 Klimontów wita... Wszelkie prawa zastrzeżone.