Zawiadomienie o unieważnieniu postępowania

Zawiadomienie
o unieważnieniu postępowania

Zamawiający unieważnia postępowanie o udzielenie zamówienia pn. „Przebudowa drogi gminnej w Klimontowie w celu poprawy bezpieczeństwa ruchu pieszego i kołowego ul. Zysmana” – w ramach kategorii kosztu – promocja projektu: wykonanie tablicy pamiątkowej dwustronnej w ilości 1 szt. o wymiarach 150x200cm.

Zapytanie ofertowe

Zamawiający: Gmina Klimontów, 27-640 Klimontów, ul. Zysmana 1, zaprasza do złożenia ofert na:

SPORZĄDZANIE PROJEKTÓW DECYZJI O WARUNKACH ZABUDOWY I DECYZJI O USTALENIU LOKALIZACJI INWESTYCJI CELU PUBLICZNEGO NA TERENIE GMINY KLIMONTÓW

Podstawa prawna: art. 4 pkt 8 ustawy z dnia 29 stycznia 2004r. – Prawo zamówień publicznych (t.j. Dz.U. z 2013r., poz. 907, 984, 1047, 1473 , z 2014r. poz. 423, 768, 811, 915, 1146, 1232)

Czytaj więcej...

Zawiadomienie o wyborze najkorzystniejszej oferty

Elżbieta Czajkowska
Dyrektor Publicznej Szkoły Podstawowej w Klimontowie ul Szkolna 1
tel./fax 158661018 email: psp-klimontow@o2.pl
informuje:

  1. o wyborze najkorzystniejszej oferty
  2. o odrzuceniu ofert, części ofert

dotyczących przetargu: Sukcesywna dostawa artykułów żywnościowych w 2015r. na potrzeby stołówki szkolnej w Publicznej Szkole Podstawowej im. J. Ossolińskiego w Klimontowie.
Numer ogłoszenia: 397882- 2014; data zamieszczenia: 04.12.2014

Czytaj więcej...

Zaproszenie do składania ofert

Zaproszenie do składania ofert
dla zamówienia o szacunkowej wartości nieprzekraczającej
wyrażonej w złotych równowartości kwoty 30 000 euro
Gmina Klimontów
ul. Zysmana 1, 27-640 Klimontów
klimontow.pl
tel. 158661006 fax 158661847
email: klimontow@klimontow.pl

Zaproszenie do składania ofert w postępowaniu na realizacje zadania:
„Przebudowa drogi gminnej w Klimontowie w celu poprawy bezpieczeństwa ruchu pieszego i kołowego ul. Zysmana” – w ramach kategorii kosztu – promocja projektu: wykonanie tablicy pamiątkowej dwustronnej w ilości 1 szt. o wymiarach 150x200cm

Czytaj więcej...

Zawiadomienie o unieważnieniu postępowania

Zawiadomienie
o unieważnieniu postępowania

Zamawiający unieważnia postępowanie pn. „Remont pomieszczeń remizy OSP w Klimontowie” gdyż cena najkorzystniejszej oferty przewyższa kwotę, którą Zamawiający może przeznaczyć na sfinansowanie zamówienia.

Przetarg - dostawa artykułów żywnościowych

Klimontów: Sukcesywna dostawa artykułów żywnościowych w 2015r. na potrzeby stołówki szkolnej w Publicznej Szkole Podstawowej im. J. Ossolińskiego w Klimontowie
Numer ogłoszenia: 397882 - 2014; data zamieszczenia: 04.12.2014
OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU - dostawy

Czytaj więcej...

Zawiadomienie o wyborze najkorzystniejszej oferty

Zawiadomienie o wyborze najkorzystniejszej oferty

dot.: postępowania o udzielenie zamówienia publicznego: „Wykonanie okresowych przeglądów kominiarskich w obiektach komunalnych położonych na terenie gminy Klimontów”.

Czytaj więcej...

Zaproszenie do składania ofert

Zaproszenie do składania ofert
dla zamówienia o szacunkowej wartości nieprzekraczającej
wyrażonej w złotych równowartości kwoty 30 000 euro
Gmina Klimontów
ul. Zysmana 1, 27-640 Klimontów
www.klimontow.pl
tel. 158661006 fax 158661847
email: klimontow@klimontow.pl
Zaproszenie do składania ofert w postępowaniu na realizacje zadania:
„Remont pomieszczeń remizy OSP w Klimontowie”

Czytaj więcej...

Zawiadomienie o wyborze najkorzystniejszej oferty

Zawiadomienie
o wyborze najkorzystniejszej oferty

dot.: postępowania o udzielenie zamówienia publicznego: Opracowanie Studium wykonalności z koncepcją programowo – przestrzenną oraz uzyskanie decyzji środowiskowej i wykonanie programu funkcjonalno - użytkowego dla zadania pt. „Rozbudowa drogi wojewódzkiej Nr 758 w granicach gminy Klimontów wraz z budową obwodnicy Klimontowa”, ogłoszenie BZP nr 226049 z dnia 27.10.2014r.

Czytaj więcej...

Zaproszenie do składania ofert

Zaproszenie do składania ofert
dla zamówienia o szacunkowej wartości nieprzekraczającej
wyrażonej w złotych równowartości kwoty 30 000 euro
Gmina Klimontów
ul. Zysmana 1, 27-640 Klimontów
klimontow.pl
tel. 158661006
fax 15
8661847
email: klimontow@klimontow.pl
Zaproszenie do składania ofert w postępowaniu na realizacje zadania:
„Wykonanie okresowych przeglądów kominiarskich w obiektach komunalnych położonych na terenie gminy Klimontów”

Czytaj więcej...

Copyright © 2015 Klimontów wita... Wszelkie prawa zastrzeżone.