Zawiadomienie o unieważnieniu zapytania ofertowego

Zawiadomienie o unieważnieniu zapytania ofertowego

Wójt Gminy Klimontów ul. Zysmana 1, 27-640 Klimontów niniejszym informuje, że zapytanie ofertowe (data ogłoszenia 02.03.2016 roku) na realizację zadania:
„Aktualizacja dokumentacji projektowej na budowę kanalizacji sanitarnej dla miejscowości Pęchów, Góry Pęchowskie, Kolonia Zakrzów wraz z nadzorem autorskim” zostaje unieważnione.

Zawiadomienia o wynikach przetargu

W wyniku przeprowadzonego przetargu na dzierżawę nieruchomości - lokalu użytkowego położonego w Klimontowie na ul. Batalionów Chłopskich 1 dnia 22 grudnia 2015 roku nie został wyłoniony w wyniku przetargu ustnego nieograniczonego dzierżawca gdyż nie zgłosił się żaden oferent.

Zawiadomienia o wynikach przetargu

W wyniku przeprowadzonego przetargu na dzierżawę nieruchomości - lokalu użytkowego położonego w Beradzu w budynku OSP dnia 22 grudnia 2015 roku nie został wyłoniony w wyniku przetargu ustnego nieograniczonego dzierżawca gdyż nie zgłosił się żaden oferent.

Zawiadomienia o wynikach przetargu

W wyniku przeprowadzonego przetargu na dzierżawę nieruchomości - lokalu użytkowego położonego w Krobielicach w budynku OSP dnia 22 grudnia 2015 roku został wyłoniony w wyniku przetargu ustnego nieograniczonego dzierżawca w osobie Gąsiorowskiej Katarzyny.

Zawiadomienie o wyborze najkorzystniejszej oferty

Zawiadomienie o wyborze najkorzystniejszej oferty
dot.: postępowania o udzielenie zamówienia publicznego na:

„Świadczenie usługi dostępu do Internetu dla 120 gospodarstw domowych na terenie Gminy Klimontów oraz 3 jednostek organizacyjnych Gminy Klimontów”

Czytaj więcej...

Zaproszenie do składania ofert

Ogłoszenie o zamówieniu na zadanie:
„Świadczenie usługi dostępu do Internetu dla 120 gospodarstw domowych na terenie Gminy Klimontów oraz 3 jednostek organizacyjnych Gminy Klimontów”

W związku z utrzymaniem trwałości projektu pn. „Dostęp do Internetu szansą na rozwój Gminy Klimontów” realizowanym przez Gminę Klimontów ze środków Unii Europejskiej z Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach działania 8.3, Osi priorytetowej 8. Programu Operacyjnego Innowacyjna Gospodarka 2007-2013 oraz budżetu państwa, Wójt Gminy Klimontów zaprasza do udziału w postępowaniu dotyczącym przedstawienia oferty cenowej na zapewnienie usługi dostępu do Internetu dla 3 jednostek organizacyjnych Gminy Klimontów oraz 120 gospodarstw domowych zlokalizowanych na terenie Gminy Klimontów.

Czytaj więcej...

Zawiadomienie o wyborze najkorzystniejszej oferty

Elżbieta Czajkowska
Dyrektor Publicznej Szkoły Podstawowej w Klimontowie ul Szkolna 1
tel./fax 158661018 email: psp-klimontow@o2.pl
informuje:

  1. o wyborze najkorzystniejszej oferty
  2. o odrzuceniu oferty

dotyczących przetargu: Sukcesywna dostawa artykułów żywnościowych w 2016 r. na potrzeby stołówki szkolnej w Publicznej Szkole Podstawowej im. J. Ossolińskiego w Klimontowie.
Numer ogłoszenia: 326642-2015; data zamieszczenia: 02.12.2015

Czytaj więcej...

Otwarcie ofert na nabór partnera do wspólnego składania wniosków

Urząd Gminy w Klimontowie informuje, że w dniu 07.12.2015 r. Komisja powołana przez Wójta Gminy Klimontów Pana Marka Goździewskiego dokonała otwarcia ofert - nabór na partnera do wspólnego składania wniosków o dofinansowanie projektów w ramach ogłoszonego konkursu zamkniętego nr: RPSW.09.02.01-IZ.00-26-008/15 przez Departament Wdrażania Europejskiego Funduszu Społecznego Urzędu Marszałkowskiego Województwa Świętokrzyskiego. Dofinansowanie jest realizowane w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Świętokrzyskiego na lata 2014-2020 w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego w ramach Osi Priorytetowej 9. Włączenie społeczne i walka z ubóstwem w ramach Poddziałania 9.2.1 Rozwój wysokiej jakości usług społecznych.

Czytaj więcej...

Przetarg - dostawa artykułów żywnościowych

Klimontów: Sukcesywna dostawa artykułów żywnościowych w 2016r. na potrzeby stołówki szkolnej w Publicznej Szkole Podstawowej im. J. Ossolińskiego w Klimontowie
Numer ogłoszenia: 326642 - 2015; data zamieszczenia: 02.12.2015
OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU - dostawy

Zamieszczanie ogłoszenia: obowiązkowe.

Czytaj więcej...

Przetarg ustny nieograniczony

Wójt Gminy Klimontów
ogłasza przetarg ustny nieograniczony na dzierżawę nieruchomości Gminy Klimontów

  • Nieruchomość położona w miejscowości Beradz (przy remizie OSP) o nr. ewid. 67, KI1S/00053290/8 na której usytuowany jest Remiza w której wyodrębniony jest lokal użytkowo–handlowy o łącznej powierzchni 58 m².
  • Okres dzierzawy – 3 lata.
  • Cel dzierżawy – cele handlowe, usługowe.
  • Cena wywoławcza czynszu dzierżawnego – 431,52 zł netto Czynsz dzierżawny płatny z góry do 10-tego każdego miesiąca.
  • Wysokość czynszu wzrastać bedzie o średnioroczny wskaźnik cen, towarów i usług konsumpcyjnych.
  • Minimalne postąpienie 10 zł.
  • Wadium 44 zł.

Czytaj więcej...

Copyright © 2015 Klimontów wita... Wszelkie prawa zastrzeżone.