Informacja z otwarcia ofert

dot.: postępowania o udzielenie zamówienia publicznego:
„Świadczenie usługi dostępu do Internetu dla 120 gospodarstw domowych na terenie Gminy Klimontów oraz 3 jednostek organizacyjnych Gminy Klimontów”

Czytaj więcej...

Zawiadomienie o wyborze najkorzystniejszej oferty

Zawiadomienie o wyborze najkorzystniejszej oferty Sukcesywna dostawa artykułów żywnościowych w 2017r. na potrzeby stołówki szkolnej w Publicznej Szkole Podstawowej im. J. Ossolińskiego w Klimontowie.
Ogłoszenie nr 364663 - 2016 z dnia 12-12-2016 r.

Czytaj więcej...

Unieważnienie zapytania ofertowego

na: „Świadczenie usługi dostępu do Internetu dla 120 gospodarstw domowych na terenie Gminy Klimontów oraz 3 jednostek organizacyjnych Gminy Klimontów”.

Gmina Klimontów, informuje o unieważnieniu przedmiotowego zapytania ofertowego. Unieważnienie odbywa się zgodnie z zapisem zawartym w punkcie X. ogłoszenia o zamówieniu, „Zamawiający zastrzega sobie prawo unieważnienia zapytania ofertowego bez podania przyczyny”.

Zawiadomienie o wyborze najkorzystniejszej oferty

Zawiadomienie o wyborze najkorzystniejszej oferty dot.: przetargu na sprzedaż środków trwałych z dnia 05.12.2016

Czytaj więcej...

Zawiadomienie o wyborze najkorzystniejszej oferty

dot.: postępowania o udzielenie zamówienia publicznego na:
„Świadczenie usługi dostępu do Internetu dla 120 gospodarstw domowych na terenie Gminy Klimontów oraz 3 jednostek organizacyjnych Gminy Klimontów”

Czytaj więcej...

Informacja o wyborze najkorzystniejszej oferty

Informacja o wyborze najkorzystniejszej oferty

dot.: postępowania o udzielenie zamówienia publicznego „Dowóz uczniów z terenu gminy Klimontów do przedszkoli i szkół wraz z opiekunem w 2017 roku”.
Numer ogłoszenia w BZP: 352794 z dnia 28.11.2016 r.

Czytaj więcej...

Przetarg - Sukcesywna dostawa artykułów żywnościowych

Ogłoszenie nr 364663 - 2016 z dnia 2016-12-12 r.
Klimontów: Sukcesywna dostawa artykułów żywnościowych w 2017r. na potrzeby stołówki szkolnej w Publicznej Szkole Podstawowej im. J. Ossolińskiego w Klimontowie.
OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU - Dostawy
Zamieszczanie ogłoszenia: obowiązkowe

Czytaj więcej...

Zawiadomienie o wyborze najkorzystniejszej oferty

Zawiadomienie o wyborze najkorzystniejszej oferty
dot. postepowania o udzielenie zamówienia na: sporządzenie projektów decyzji o warunkach zabudowy i decyzji o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego na terenie gminy Klimontów w 2017 roku tj.

  1. około 5 projekty decyzji o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego
  2. około 2 projekty zmieniające decyzję o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego
  3. około 40 projekty decyzji o warunkach zabudowy
  4. około 6 projekty decyzji zmieniających decyzję o warunkach zabudowy

Czytaj więcej...

Przetarg - sprzedaż nieruchomości

Wójt Gminy Klimontów
ogłasza
pierwszy przetarg ustny nieograniczony

Wójt Gminy w Klimontowie ogłasza pierwszy przetarg ustny nieograniczony na sprzedaż nieruchomości gruntowej rolnej, zabudowanej budynkiem po byłej szkole podstawowej oznaczonej w rejestrach gruntów miejscowości Olbierzowice jako działka ewid. 108/7 o powierzchni 0,4466 ha.

Czytaj więcej...

Zaproszenie do składania ofert

Ogłoszenie o zamówieniu na zadanie:
„Świadczenie usługi dostępu do Internetu dla 120 gospodarstw domowych na terenie Gminy Klimontów oraz 3 jednostek organizacyjnych Gminy Klimontów”

W związku z utrzymaniem trwałości projektu pn. „Dostęp do Internetu szansą na rozwój Gminy Klimontów” realizowanym przez Gminę Klimontów ze środków Unii Europejskiej z Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach działania 8.3, Osi priorytetowej 8. Programu Operacyjnego Innowacyjna Gospodarka 2007-2013 oraz budżetu państwa, Wójt Gminy Klimontów zaprasza do udziału w postępowaniu dotyczącym przedstawienia oferty cenowej na zapewnienie usługi dostępu do Internetu dla 3 jednostek organizacyjnych Gminy Klimontów oraz 120 gospodarstw domowych zlokalizowanych na terenie Gminy Klimontów.

Czytaj więcej...

Copyright © 2015 Klimontów wita... Wszelkie prawa zastrzeżone.