Zawiadomienie o wyborze najkorzystniejszej oferty

Zawiadomienie o wyborze najkorzystniejszej oferty

dot. postępowania w zapytaniu ofertowym pn.: „Obsługa Gminy Klimontów w zakresie wykonywania operatów szacunkowych w 2017 roku”

Czytaj więcej...

Przetarg - Zabezpieczenie dna wąwozu lessowego

Ogłoszenie nr 47802 - 2017 z dnia 2017-03-21 r.
Klimontów: Zabezpieczenie dna wąwozy lessowego w ciągu drogi gminnej Pokrzywianka-Zaoraniec-Konary nr ewid. dz. 366 od km 1+814 do km 2+064
OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU - Roboty budowlane
Zamieszczanie ogłoszenia: nieobowiązkowe
Ogłoszenie dotyczy: zamówienia publicznego

Zamówienie dotyczy projektu lub programu współfinansowanego ze środków Unii Europejskiej

nie

Czytaj więcej...

Przetarg - remont drogi gminnej

Ogłoszenie nr 47763 - 2017 z dnia 2017-03-21 r.
Klimontów: Remont drogi gminnej 331001T Grabina-Kolonia Zakrzów od km 1+007 do km 1+787
OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU - Roboty budowlane
Zamieszczanie ogłoszenia: obowiązkowe
Ogłoszenie dotyczy: zamówienia publicznego
Zamówienie dotyczy projektu lub programu współfinansowanego ze środków Unii Europejskiej
nie

Czytaj więcej...

Zawiadomienie o wyborze najkorzystniejszej oferty

dot.: postępowania o udzielenie zamówienia publicznego:
„Transport materiałów na remont dróg gminnych w 2017 r.”
Zamawiający informuje, że w prowadzonym postępowaniu wybrano do realizacji zamówienia najkorzystniejszą ofertę złożoną przez Wykonawcę:
Firma Handlowo-Usługowa „PIOTR-BUD” Bąk Piotr
ul. Legionów Polskich 2F, 28-200 Staszów

Czytaj więcej...

Zawiadomienie o wyborze najkorzystniejszej oferty

dot.: postępowania o udzielenie zamówienia publicznego:
„Opracowanie dokumentacji projektowo-kosztorysowej dla remontu drogi gminnej nr 331026T Płaczkowice przez wieś od km 0+736 do km 2+276 oraz drogi gminnej Olbierzowice-Nowa Wieś nr ewid. dz. 45 od km 0+775 do km 1+031”.

Czytaj więcej...

Zawiadomienie o wyborze najkorzystniejszej oferty

dot. postępowania o udzielenie zamówienia publicznego na:
„Przebudowa polegająca na podwieszeniu przewodów nN do oświetlenia ulicznego oraz zabudowie opraw oświetleniowych w miejscowościach: Byszów, Byszówka, Konary, Nowa Wieś, Ossolin, Pęchów, Wilkowice, Zakrzów gm. Klimontów”

Czytaj więcej...

Ogłoszenie o otwartym konkursie ofert

Na podstawie ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie (Dz. U. z 2016 r. poz. 239). i Uchwały Nr XXXII/218/16 Rady Gminy w Klimontowie z dnia 29 listopada 2016 r. z późniejszymi zmianami w sprawie przyjęcia Programu Współpracy Gminy Klimontów z Organizacjami Pozarządowymi oraz innymi podmiotami prowadzącymi działalność pożytku publicznego na 2017 r.

Dnia 10.03.2017 r
Wójt Gminy Klimontów
ogłasza otwarty konkurs ofert
na realizację zadania publicznego w zakresie kultury, sztuki, dóbr kultury i dziedzictwa narodowego na 2017 rok.

Czytaj więcej...

Zapytanie ofertowe

Zapytanie ofertowe

 1. Zamawiający: Gmina Klimontów, ul. Zysmana 1, 27-640 Klimontów zaprasza do złożenia ofert na:
  Obsługę Gminy Klimontów w zakresie wykonywania operatów szacunkowych w 2017 roku.
 2. Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia oraz kryteria oceny oferty:
  1. szczegółowy opis przedmiotu zamówienia – zgodnie z treścią Załącznika nr 1 do zapytania ofertowego.
  2. kryteria wyboru najkorzystniejszej oferty – cena – 100%
  Zamawiający dokona wyboru najkorzystniejszej oferty stosując kryterium najniższej ceny brutto.
 3. Data realizacji zamówienia: od daty podpisania umowy do dnia 31 grudnia 2017r.
 4. Okres gwarancji (jeżeli dotyczy): 12 miesięcy.
 5. Miejsce i termin złożenia oferty: Urząd Gminy Klimontów, ul. Zysmana 1, Sekretariat do dnia 21.03.2017 do godz. 1100
 6. Data otwarcia ofert: dnia 21.03.2017, godz. 1130
 7. Warunki płatności: płatność przelewem w terminie 14 dni od daty otrzymania od Wykonawcy faktury.
 8. Sposób przygotowania oferty: ofertę należy sporządzić pisemnie w języku polskim na formularzu ofert (załącznik nr 2).

Zaproszenie do składania ofert

Zaproszenie do składania ofert
dla zamówienia o szacunkowej wartości nieprzekraczającej
wyrażonej w złotych równowartości kwoty 30 000 euro

Gmina Klimontów
ul. Zysmana 1, 27-640 Klimontów
klimontow.pl
tel. 158661006
fax 158661847
email: klimontow@klimontow.pl

Zaproszenie do składania ofert w postępowaniu na realizację zamówienia pn.:
„Opracowanie dokumentacji projektowo-kosztorysowej dla przebudowy drogi wojewódzkiej nr 758 – ul. Sandomierska w Klimontowie”.

Czytaj więcej...

Zaproszenie do składania ofert

Zaproszenie do składania ofert
dla zamówienia o szacunkowej wartości nieprzekraczającej
wyrażonej w złotych równowartości kwoty 30 000 euro

Gmina Klimontów
ul. Zysmana 1, 27-640 Klimontów
klimontow.pl
tel. 15 866-10-06
fax 15 866-18-47
email: klimontow@klimontow.pl

Zaproszenie do składania ofert w postępowaniu na realizację zadania:
„Transport materiałów na remont dróg gminnych w 2017 r.”

Czytaj więcej...

Copyright © 2015 Klimontów wita... Wszelkie prawa zastrzeżone.