Przetarg - remont dróg gminnych

Ogłoszenie nr 530569-N-2017 z dnia 2017-06-12 r.

Gmina Klimontów: Remont ul. Studziennej oraz ul. Tylnej w Klimontowie w ramach programu rozwoju gminnej i powiatowej infrastruktury drogowej na lata 2016-2019
OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU - Roboty budowlane
Zamieszczanie ogłoszenia: Zamieszczanie nieobowiązkowe
Ogłoszenie dotyczy: Zamówienia publicznego

Czytaj więcej...

Przetarg - opracowanie dokumentacji projektowo-kosztorysowej

Ogłoszenie nr 528373-N-2017 z dnia 2017-06-12 r.

Gmina Klimontów: Opracowanie dokumentacji projektowo-kosztorysowej przebudowy dróg gminnych w m. Klimontów w ramach realizacji zadania pn.: Kompleksowa rewitalizacja Klimontowa jako podstawa rozwoju tej miejscowości w perspektywie długoterminowej - etap II
OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU - Usługi
Zamieszczanie ogłoszenia: Zamieszczanie obowiązkowe
Ogłoszenie dotyczy: Zamówienia publicznego

Czytaj więcej...

Zawiadomienie o wyborze najkorzystniejszej oferty

dot. postępowania o udzielenie zamówienia publicznego pn. „Opracowanie dokumentacji projektowo-kosztorysowej sieci wodociągowej z przyłączami w gminie Klimontów”
Działając na podstawie art. 92 ust. 1 pkt. 1 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 roku – Prawo zamówień publicznych (Dz. U. z 2015 roku poz. 2164 z późniejszymi zmianami) Zamawiający informuje, że w prowadzonym postępowaniu wybrano do realizacji zamówienia najkorzystniejsza ofertę złożoną przez Wykonawcę:
Przedsiębiorstwo Wielobranżowe „TECH – SET” Przemysław Janik
ul. Hołdu Pruskiego 18, 28-100 Busko-Zdrój
Uzasadnienie wyboru:
Oferta spełnia warunki Specyfikacji Istotnych warunków Zamówienia i przedstawia najkorzystniejszy bilans punktów z przyjętych kryteriów oceny ofert.

Czytaj więcej...

Zawiadomienie o wyborze najkorzystniejszej oferty

Zawiadomienie o wyborze najkorzystniejszej oferty dot.: postępowania o udzieleniu zamówienia publicznego: „Wykonanie przeglądu sprzętu ppoż oraz badanie zespołów prądotwórczych w jednostkach Ochotniczych Straży Pożarnych i Urzędu Gminy w Klimontowie”.
Zamawiający informuje, że w prowadzonym postępowaniu wybrano do realizacji zamówienia najkorzystniejszą ofertę złożoną przez Wykonawcę:
P.P.H.U. „KAROCEZA”
Konary 42
27 – 640 Klimontów
Kwota brutto: 609,99 zł

Czytaj więcej...

Zawiadomienie o wyborze najkorzystniejszej oferty

dot. postepowania o udzielenie zamówienia publicznego: Opracowanie dokumentacji projektowo-kosztorysowej przebudowy ciągów pieszo-jezdnych w m. Klimontów w ramach realizacji zadania pn. Kompleksowa rewitalizacja Klimontowa jako podstawa rozwoju tej miejscowości w perspektywie długoterminowej – etap II”
Ogłoszenie BZP nr 59859-2017 z dnia 06.04.2017 roku.

Czytaj więcej...

Zawiadomienie o unieważnieniu postępowania

dot. postępowania o udzielenie zamówienia publicznego:
„Opracowanie dokumentacji projektowo-kosztorysowej przebudowy dróg gminnych w m. Klimontów w ramach realizacji zadania pn. :Kompleksowa rewitalizacja Klimontowa jako podstawa rozwoju tej miejscowości w perspektywie długoterminowej – etap II”
Zamawiający działając na podstawie art. 93 ust. 1 pkt. 4 ustawy z dnia29 stycznia 2004 roku – Prawo zamówień publicznych (t. j. Dz. U. z 2015 roku poz. 2164 ze zm.), unieważnia postępowanie, gdyż cena najkorzystniejszej oferty przewyższa kwotę jaką Zamawiający może przeznaczyć na sfinansowanie zamówienia.

Zaproszenie do składania ofert

Zaproszenie do składania ofert
dla zamówienia o szacunkowej wartości nieprzekraczającej
wyrażonej w złotych równowartości kwoty 30 000 euro
Gmina Klimontów
ul. Zysmana 1, 27-640 Klimontów
klimontow.pl
tel. 158661006
fax 158661847
email: klimontow@klimontow.pl.
Zaproszenie do składania ofert w postępowaniu na realizacje zadania:
„Wykonanie przeglądu sprzętu ppoż oraz badanie zespołów prądotwórczych w jednostkach Ochotniczych Straży Pożarnych i Urzędu Gminy w Klimontowie”

Czytaj więcej...

Zawiadomienie o wyborze najkorzystniejszej oferty

Zawiadomienie o wyborze oferty
W postępowaniu o udzieleniu zamówienia publicznego: „Wykonanie przeglądów i sprawdzenie stanu technicznego urządzeń znajdujących się na placu zabaw oraz innych obiektów sportowych na terenie gminy Klimontów zgodnie z ustawą Prawo budowlane” wpłynęło 2 oferty.

Czytaj więcej...

Protokół z otwarcia ofert

Protokół

sporządzony w dniu 19.04.2017 r. z otwarcia ofert - Otwartego Konkursu Ofert na wsparcie realizacji zadania publicznego w zakresie kultury, sztuki, dóbr kultury i dziedzictwa kulturowego oraz ochronę dóbr kultury na rok 2017 r. w ramach Programu Współpracy Gminy Klimontów z Organizacjami Pozarządowymi oraz innymi podmiotami prowadzącymi działalność pożytku publicznego na 2017 r.

Komisja, powołana Zarządzeniem Nr 15/2017 Wójta Gminy Klimontów z dnia 29 marca 2017 roku w składzie:

  1. Edward Przytuła - Przewodniczący Komisji
  2. Małgorzata Kozieł-Karbownik - Członek Komisji
  3. Danuta Potocka - Członek Komisji

Przewodniczący Komisji zapoznał Komisję z zasadami działania komisji konkursowej opiniującej oferty realizacji zadań publicznych oraz z ogłoszeniem Wójta Gminy Klimontów w sprawie otwartego konkursu ofert na realizację zadań publicznych w 2017 roku przez organizację i podmioty, o których mowa w art. 3 ust. 3 ustawy o działalności pożytku publicznego i wolontariacie.
Przed rozpoczęciem pracy wszyscy członkowie Komisji Konkursowej złożyli oświadczenie, zgodnie z wzorem stanowiącym załącznik do Zarządzenia Nr 15/2017 Wójta Gminy Klimontów z dnia 29 marca 2017 roku w sprawie powołania komisji konkursowej do przeprowadzenia otwartego konkursu ofert na wykonanie zadania publicznego w zakresie kultury, sztuki, dóbr kultury i dziedzictwa narodowego na rok 2017 r.
Komisja dokonała oceny ofert pod względem formalnym i merytorycznym wg kryteriów określonych w ogłoszeniu Wójta Gminy Klimontów w sprawie otwartego konkursu ofert na realizację zadań publicznych w 2017 roku przez organizacje i podmioty, o których mowa w art.3 ust.3 ustawy o działalności pożytku publicznego i wolontariacie na wsparcie realizacji zadania: kultury, sztuki, dóbr kultury i dziedzictwa kulturowego oraz ochronę dóbr kultury.

Czytaj więcej...

Wyjaśnienie treści SIWZ

dot. przetargu nieograniczonego na „Opracowanie dokumentacji projektowo-kosztorysowej sieci wodociągowej z przyłączami w gminie Klimontów”
Ogłoszenie nr 61044-2017 z dnia 2017.04.07

Czytaj więcej...

Copyright © 2015 Klimontów wita... Wszelkie prawa zastrzeżone.