Nowości

Burmistrz z absolutorium za 2021 r.

29 czerwca 2022 r. podczas XLVII sesji Rady Miejskiej w Klimontowie, radni jednogłośnie udzielili burmistrzowi wotum zaufania i absolutorium z wykonania budżetu za 2021 rok.

Procedurę udzielenia absolutorium rozpoczęło przedstawienie przez burmistrza raportu o stanie Gminy Klimontów za 2021 rok. Dokument ten obejmuje podsumowanie działalności burmistrza, a w szczególności realizacji polityki gospodarczej, społecznej, oświatowej, kulturalnej i sportowej gminy.

Po wysłuchaniu Raportu o stanie gminy Burmistrz Marek Goździewski uzyskał od radnych jednogłośne wotum zaufania. Radni przyjęli także absolutorium z wykonania budżetu za miniony rok.

Udzielenie absolutorium to jedno z najważniejszych zadań Rady Miejskiej, to ustawowo określony sposób kontroli Rady Miejskiej nad wykonywaniem budżetu przez burmistrza, a jednocześnie wyraz rocznej oceny działalności burmistrza w zakresie realizacji budżetu. Pozytywna decyzja w tej sprawie oznacza, że budżet gminy został przez burmistrza w 2021 r. wykonany prawidłowo.