Nowości

Burmistrz z absolutorium za 2023 rok

Rada Miejska w Klimontowie 27. czerwca br. podczas IV sesji zatwierdziła sprawozdanie finansowe wraz ze sprawozdaniem z wykonania budżetu za 2023 rok i udzieliła absolutorium Markowi Goździewskiemu, Burmistrzowi Miasta i Gminy Klimontów. Wcześniej Regionalna Izba Obrachunkowa pozytywnie zaopiniowała wykonanie budżetu gminy.

Procedurę udzielenia absolutorium rozpoczęło przedstawienie przez Zastępcę Burmistrza raportu o stanie Gminy Klimontów za 2023 rok. Dokument ten obejmuje podsumowanie działalności Burmistrza, a w szczególności realizacji polityki gospodarczej, społecznej, oświatowej, kulturalnej i sportowej gminy.

Po przedstawieniu raportu o stanie gminy Burmistrz Marek Goździewski uzyskał od radnych jednogłośne wotum zaufania. Następnie Skarbnik Gminy Anna Sobolewska przedstawiała sprawozdanie z wykonania budżetu za 2023 r. Odczytano także opinię Regionalnej Izby Obrachunkowej o sprawozdaniu, opinie stałych komisji Rady Miejskiej, opinię Komisji Rewizyjnej i jej wniosek o sprawozdaniu. Po przyjęciu sprawozdania z wykonaniu budżetu Gminy Klimontów za 2023 r. radni oceniając pozytywnie dotychczasową pracę burmistrza jednogłośnie przyjęli uchwałę w sprawie udzielenia absolutorium.

W imieniu Burmistrza Miasta i Gminy Klimontów jego Zastępca Edward Przytuła złożył podziękowania w szczególności Pani Skarbnik, Pracownikom Urzędu Miasta i Gminy, Dyrektorom i Kierownikom jednostek organizacyjnych, a także sołtysom za zaangażowanie, podejmowanie licznych inicjatyw, współpracę podczas realizacji wielu zadań, inwestycji i przedsięwzięć na rzecz naszej gminy.

Udzielenie absolutorium to jedno z najważniejszych zadań Rady Miejskiej, to ustawowo określony sposób kontroli Rady Miejskiej nad wykonywaniem budżetu przez burmistrza, a jednocześnie wyraz rocznej oceny działalności burmistrza w zakresie realizacji budżetu. Pozytywna decyzja w tej sprawie oznacza, że budżet gminy został przez burmistrza w 2023 r. wykonany prawidłowo. Zgodnie z prawem, sprawozdanie z wykonania budżetu, absolutorium oraz wotum zaufania procedowane są według zasad ogólnych dotyczących ustroju samorządu terytorialnego.

Dochody budżetowe w ubiegłym roku gminy wyniosły 58 679 389.85 zł, wydatki wykonano w kwocie 64 306 264.22 zł.