Miejsko-Gminny Ośrodek KulturyNowości

Duży grant dla M-GOK w Klimontowie

Do 200 domów, centrów i ośrodków kultury z całej Polski trafi ponad 26 mln złotych przeznaczonych na wyposażenie w kompetencje i umiejętności związane z edukacją kulturalną i animacją kultury w formie cyfrowej oraz doposażenie w niezbędny sprzęt.

Jednym z ośrodków kultury, który znalazł się na liście wniosków rozpatrzonych pozytywnie jest Miejsko-Gminny Ośrodek Kultury w Klimontowie.

Celem konkursu jest wyposażenie grantobiorców w kompetencje i umiejętności niezbędne do prowadzenia i rozwijania statutowych działań jednostek w zakresie edukacji kulturalnej oraz animowania działań kulturalnych w społecznościach lokalnych poprzez kompleksowe szkolenia i doposażenie w sprzęt niezbędny do prowadzenia działań edukacyjnych i animacyjnych online lub w sposób cyfrowy.

Wysokość grantu jaki trafi do M-GOK w Klimontowie to blisko 120 000 zł. Za środki pochodzące z grantu klimontowski ośrodek kultury planuje zakupić sprzęt do studia nagrań, który pozwoli przygotowywać nagrania zespołów muzycznych, solistów, chórów, do udziału w festiwalach, przeglądach i konkursach wokalnych (nagrania demo), rejestrować twórczość muzyków ludowych, tworzyć zbiory nagrań dzieci i młodzieży na przestrzeni lat, nagrywać podcasty oraz spoty reklamowe zapowiadające wydarzenia artystyczne. Zgodnie z wnioskiem chcą stworzyć możliwość relacji on-line wydarzeń artystycznych, patriotycznych, kulturalnych w czasie rzeczywistym tzw. live sreamingu, które da możliwość dotarcia do szerokiego grona odbiorców. Obecne wyposażenie służące do realizacji takich zadań jest niewystarczające. Dodatkowo M-GOK w Klimontowie ma w planach skorzystać z oferowanych przez operatora szkoleń, które pozwolą stworzyć strategię cyfrową, poszerzyć ofertę programową oraz wykorzystać narzędzia on-line w internecie. Chcą także przeprowadzić szkolenia w formie warsztatów dla pracowników ze streamingu oraz oprogramowania i realizacji nagrań na zakupionym sprzęcie.

Realizacja projektu jest elementem działań wspierających instytucje kultury w związku z pandemią COVID-19 – wyposaża samorządowe instytucje kultury w kompetencje pozwalające na przeniesienie standardowych działań do sieci lub ucyfrowienie działań statutowych i działań związanych ze współpracą ze społecznością lokalną, animacją kultury i edukacją kulturalną. Projekt ma więc zapewnić ciągłość działań lokalnych placówek kultury, a także dać im nowe możliwości prowadzenia działalności statutowej. Jego ogromnym atutem i wyjściem naprzeciw potrzebom potencjalnych beneficjentów jest brak wymogu wkładu własnego, który w dzisiejszych realiach dla wielu, zwłaszcza mniejszych i mniej zasobnych instytucji, mógłby być przeszkodą nie do pokonania. Projekty mogą być w 100% realizowane ze środków grantowych.

W czasie trwanie projektu grantobiorca:

  • weźmie udział w cyklu szkoleń NCK,
  • skorzysta z pomocy tutora cyfrowego,
  • zakupi niezbędny sprzęt, oprogramowanie i licencje.

Projekt spotkał się z ogromnym zainteresowaniem instytucji kultury. Wpłynęło 1221 wniosków, z czego 1006 przeszło pozytywnie ocenę formalną. Ostatecznie wyłoniono 200 grantobiorców, którzy otrzymają łączne dofinansowanie w kwocie 26 430 500 złotych.

Projekt Konwersja cyfrowa domów kultury finansowany jest ze środków Unii Europejskiej w ramach działania 3.2 „Innowacyjne rozwiązania na rzecz aktywizacji cyfrowej” III Osi Programu Operacyjnego Polska Cyfrowa na lata 2014-2020.

Konwersja cyfrowa domów kultury - loga