Aktualności

E-dukacja w Gminie Klimontów

Loga programowe

Gmina Klimontów/Publiczna Szkoła Podstawowa
Jerzego Ossolińskiego w Klimontowie
realizuje projekt dofinansowany z Funduszy Europejskich
„E-dukacja w Gminie Klimontów”
w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Świętokrzyskiego na lata 2014-2020 dla EFS,
Oś 8. Rozwój edukacji i aktywne społeczeństwo,
Działanie 8.3 Zwiększenie dostępu do wysokiej jakości edukacji przedszkolnej oraz kształcenia podstawowego, gimnazjalnego i ponadgimnazjalnego,
Poddziałanie 8.3.3 Rozwój edukacji kształcenia ogólnego w zakresie stosowania TIK (projekty konkursowe)

Celem projektu jest zwiększenie kompetencji kluczowych 320 uczniów w zakresie TIK oraz kształtowanie postaw innowacyjności i kreatywności, i podniesienie kompetencji 52 nauczycieli w zakresie wykorzystywania TIK na lekcjach, w tym w zakresie nauczania robotyki z PSP w Klimontowie od 01.10.2018 r. do 30.04.2020 r.

Dofinansowanie projektu z UE: 477 180,45 PLN
Wartość projektu: 561 370,25 PLN