Wybory

Informacja Burmistrza

Informacja
Burmistrza Miasta i Gminy Klimontów
z dnia 19 września 2023 r.

w sprawie dowozu osób niepełnosprawnych oraz osób, które najpóźniej w dniu wyborów ukończyły 60 lat do lokali wyborczych w wyborach do Sejmu RP i do Senatu RP, zarządzonych na dzień 15 października 2023 r

 1. Informuje się mieszkańców Gminy Klimontów, że w wyborach do Sejmu RP i do Senatu RP, zarządzonych na dzień 15 października 2023 r., wyborca niepełnosprawny o znacznym lub umiarkowanym stopniu niepełnosprawności w rozumieniu ustawy z dnia 27 sierpnia 1997 r. o rehabilitacji zawodowej i społecznej oraz zatrudnieniu osób niepełnosprawnych oraz wyborca, który najpóźniej w dniu głosowania kończy 60 lat, w dniu głosowania, ma prawo do bezpłatnego transportu do lokalu wyborczego lub bezpłatnego transportu powrotnego.
 2. Wyborcy, o którym mowa w pkt 1, którego stan zdrowia nie pozwala na samodzielną podróż, może towarzyszyć opiekun.
 3. Zamiar skorzystania z prawa do transportu do lokalu lub transportu powrotnego wyborca zgłasza Burmistrzowi (za pośrednictwem Urzędu Miasta i Gminy Klimontów) do 02 października 2023 r.
 4. Zgłoszenie może być dokonane ustnie, pisemnie, w formie elektronicznej.
 5. W zgłoszeniu podaje się nazwisko i imię (imiona), nr ewidencyjny PESEL wyborcy oraz opiekuna, jeśli ma towarzyszyć wyborcy, oznaczenie miejsca zamieszkania, lub innego miejsca, wskazanie, czy wyborca ma zamiar skorzystać z transportu powrotnego oraz nr telefonu lub adres poczty elektronicznej wyborcy, o ile posiada.
 6. Zgłoszenia należy dokonać za pośrednictwem Urzędu Miasta i Gminy Klimontów do dnia 2 października 2023 r. do godz. 1530
  1. ustnie pod nr tel. 158661100, 158661006 w. 20
  2. pisemnie
  3. w formie elektronicznej na adres klimontow@klimontow.pl
 7. Na podstawie zgłoszenia zostaną ustalone trasy dowozów i najpóźniej na 3 dni przez wyborami (tj. do 12 października br) każdy zainteresowany otrzyma informację zwrotną o orientacyjnej godzinie przewozu.