2017Przetargi

Informacja dla wykonawców

Informacja dla Wykonawców

dotyczy: zaproszenia do składnia ofert na zadanie
„Opracowanie kompletnej dokumentacji projektowej niezbędnej do realizacji przez Zamawiającego zadania obejmującego zamknięcie i rekultywację składowiska odpadów innych niż niebezpieczne i obojętne położone w Szymanowicach Dolnych, 27 – 640 Klimontów” z dnia 25.10.2017 roku.

Pytanie nr 1
Jak duże jest składowisko odpadów?
Odpowiedź:
Wielkość składowiska – faktyczna powierzchnia przeznaczona do rekultywacji to 0,76 ha.

Pytanie nr 2
Kiedy składowisko zostało wybudowane i czy posiada decyzję o pozwoleniu na budowę? Prosimy o podanie daty zakończenia eksploatacji składowiska.
Odpowiedź:
Składowisko dostało pozwolenie na użytkowanie w 1998 roku, posiada decyzję pozwolenia na budowę z 1995 roku. Składowisko zakończyło eksploatację 1 lipca 2014 roku.

Pytanie nr 3
Czy składowisko posiada pozwolenie zintegrowane? Jeśli tak, to prosimy o jego przesłanie.
Odpowiedź:
Składowisko nie posiada pozwolenia zintegrowanego.

Pytanie nr 4
Czy składowisko posiada instrukcję eksploatacji? Jeśli tak to prosimy o jego przesłanie.
Odpowiedź:
Składowisko posiada instrukcję eksploatacji. W załączeniu dokument.

Pytanie nr 5
Czy składowisko jest szczelne?
Odpowiedź:
Z posiadanej wiedzy na dzień dzisiejszy wynika iż składowisko jest szczelne.

Pytanie nr 6
Czy składowisko jest w chwili obecnej eksploatowane, tzn. czy nadal deponowane są odpady, jeżeli nie to od kiedy nie są.
Odpowiedź:
Składowisko nie jest w chwili obecnej eksploatowane i nie są na nim deponowane odpady. Odpady nie są tam deponowane od 1 lipca 2014 roku.

Pytanie nr 7
Proszę o podanie rodzajów i ilości odpadów deponowanych na składowisku. Jeżeli na składowisko nie są deponowane odpady, proszę podać informację jaką łączną ilość odpadów zdeponowano na składowisku?
Odpowiedź:
Łączna ilość odpadów zdeponowanych na składowisku to około 28141 m3.

Pytanie nr 8
Czy Inwestor posiada badania geologiczne?
Odpowiedź:
Posiadamy „Opinię Geologiczną o warunkach gruntowo-wodnych na dnie wysypiska śmieci w Szymanowicach Dolnych.”

Pytanie nr 9
Czy składowisko było poddawane monitoringowi wód, gazu składowiskowego?
Odpowiedź:
Tak, składowisko było poddawane badaniom wód, gazu składowiskowego.

Pytanie nr 10

  • 5 ust. 1 pkt 2 c i ust. 2 – czy uzasadnione jest nałożenie na Wykonawcę obowiązku nieodpłatnego doprowadzenia do zgodności dokumentacji projektowej z „obowiązującym prawem”, zwłaszcza że w ust. 1 pkt c jest mowa o zmianach zgłaszanych przez kierownika budowy lub inspektora nadzoru według ich oceny, a nie pod kątem zgodności z prawem? poza tym – dlaczego Wykonawca ma to robić nieodpłatnie?
  • 9 – czy nie byłoby zasadne doprecyzowanie obowiązków ciążących na Zamawiającym, zwłaszcza zobowiązanie do udzielania wyjaśnień na zapytania Wykonawcy w toku realizacji i wykonywania nadzoru oraz zakreślenie terminów na wykonanie tych czynności?
  • 10 ust. 2 – czy nie należałoby jednak pozostawić furtki dla podwyższenia wynagrodzenia?
  • 10 ust. 8 – czy termin 30-dniowy nie jest za długi?
  • 11 – czy te kary umowne nie są zbyt wysokie? czy nie należałoby – dla zachowania symetrii – wprowadzić kar umownych dla Zamawiającego np. za każdy dzień zwłoki w przekazaniu dokumentów czy udzieleniu wyjaśnień; czy nie warto wyrzucić par. 11 pkt 7 i dodać punktu o karze umownej dla Zamawiającego w razie odstąpienia od umowy z przyczyn leżących po stronie Zamawiającego?
  • 11 ust. 3 i 4 – czy nie byłoby zasadne wykreślenie tego zapisu albo wprowadzenie zapisów symetrycznych, działających w obie strony?
  • 12 – czy jest możliwość dodania zapisu pozwalającego również Wykonawcy odstąpić od umowy – np. w przypadku rażącego naruszania przez Zamawiającego zobowiązań umownych albo znacznego opóźnienia w przekazaniu przez Zamawiającego potrzebnych dokumentów lub informacji? czy nie można usunąć nazbyt ogólnikowego zapisu z par. 12 ust. 3 (odstąpienie w sytuacji, gdy wykonanie umowy już „nie leży w interesie publicznym”)?
  • 13 ust. 2 – czy jest potrzeba tak daleko idącego rozszerzenie rękojmi i łączenia rękojmi za same roboty z rękojmią za dokumentację?
  • 13 ust. 4 pkt 1 – czy ten termin nie jest zbyt krótki? czy nie lepiej, żeby był „nie krótszy niż 14 dni”?
  • 13 ust. 5 – czy te zasady nie są nazbyt surowe? może warto wprowadzić odpowiedzialność „pod warunkiem wykazania, że roboty te były prowadzone w pełni zgodnie z tą dokumentacją, a szkoda powstała wyłącznie wskutek wad tej dokumentacji”?

Odpowiedź:
Nie znajdujemy uzasadnienia dla wniesionych sugestii, wobec powyższego treść umowy pozostaje bez zmian.

Pytanie nr 11
Czy w opracowaniach dot. rekultywacji składowiska uwzględnić wykonanie likwidacji istniejących obiektów budowlanych takich jak np. waga, budynek/wiata itp.? Czy te obiekty mają pozostać?
Odpowiedź:
Opracowania dotyczyć mają tylko składowiska z wyłączeniem zabudowań, wiat i wagi.