Aktualności

Informacja o podpisaniu umowy

Wójt Gminy Klimontów informuje, że w dniu 22.06.2017r., została podpisana umowa o przyznaniu pomocy pomiędzy Samorządem Województwa Świętokrzyskiego z siedzibą w Kielcach a Gminą Klimontów – na operację pn. „Budowa sieci wodociągowej w miejscowości Nawodzice, Rybnica, Nowa Wieś” – typu „Gospodarka wodno-ściekowa” w ramach poddziałania „Wsparcie inwestycji związanych z utworzeniem, ulepszeniem lub rozbudową wszystkich rodzajów małej infrastruktury, w tym inwestycji w energię odnawialną i w oszczędzanie energii”, objętego Programem Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014-2020 z udziałem środków Europejskiego Funduszu Rolnego na rzecz Rozwoju Obszarów Wiejskich (EFRROW).
Ogólna wartość projektu – 3 645 889,87 zł.
Wydatki kwalifikowane – 2 964 138,10 zł.
Wnioskowana kwota dofinansowania – 1 886 081,00 zł.