2018Przetargi

Informacja o wyborze najkorzystniejszej oferty

dot.: postępowania o udzielenie zamówienia pn.: „Dostawa posypywarki do zwalczania śliskości”; Ogłoszenie BZP nr 502841-N-2018 z dnia 09.01.2018 r.

 1. Działając na podstawie art. 92 ust. 1 pkt. 1) Prawa zamówień publicznych Zamawiający informuje, że w prowadzonym postępowaniu wybrano do realizacji zamówienia najkorzystniejszą ofertę złożoną przez Wykonawcę:
  P.P.H.U. „A.R.CHMIELEWSKI” S. J.
  inż. A. Chmielewski & R. Chmielewski
  27-641 Obrazów, Kleczanów 155
  Uzasadnienie wyboru: Oferta spełnia warunki Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia i przedstawia najkorzystniejszy bilans punktów z przyjętych kryteriów oceny ofert.
  Zestawienie złożonych ofert w postępowaniu

  Lp. Wykonawca Liczba
  punktów
  w kryterium
  „Cena”
  Liczba
  punktów
  w kryterium
  „Okres
  gwarancji
  i rękojmi”
  Łączna
  liczba
  przyznanych
  punktów
  1 KomTechnik Jacek Gawior
  Staniowice 25, 28-305 Sobków
  60,00 20,00 80,00
  2 P.P.H.U. „A.R.CHMIELEWSKI” S. J.
  inż. A. Chmielewski & R. Chmielewski
  27-641 Obrazów, Kleczanów 155
  59,33 40,00 99,33
 2. Zamawiający nie dopuścił dynamicznego systemu zakupów.
 3. Zamawiający nie ustanowił dynamicznego systemu zakupów.
 4. Zamawiający informuje, że podpisanie umowy z wyłonionymi wykonawcami możliwe będzie po dopełnieniu wszelkich formalności po upływie 5 dni od daty przesłania niniejszego zawiadomienia o wyborze najkorzystniejszej oferty.