2018Przetargi

Informacja o wyborze najkorzystniejszej oferty

dot.: postępowania o udzielenie zamówienia pn. „Budowa drogi gminnej w miejscowości Klimontów – targowisko – etap I i II
Ogłoszenie BZP nr 500262-N-2018 z dnia 03.01.2018r

 1. Działając na podstawie art. 92 ust. 1 pkt. 1) Prawa zamówień publicznych Zamawiający informuje, że w prowadzonym postępowaniu wybrano do realizacji zamówienia najkorzystniejszą ofertę złożoną przez Wykonawcę:
  Przedsiębiorstwo Robót Drogowych Staszów Sp. z o. o.
  Rakowska 40, 28-200 Staszów
  Uzasadnienie wyboru:
  Oferta spełnia warunki Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia i przedstawia najkorzystniejszy bilans punktów z przyjętych kryteriów oceny ofert.
  Zestawienie złożonych ofert w postępowaniu:

  Lp. Wykonawca Liczba
  punktów
  w kryterium
  „Cena”
  Liczba
  punktów
  w kryterium
  „Okres gwarancji”
  Łączna
  liczba
  uzyskanych
  punktów
  1 TRAKT S.A.
  Górki Szczukowskie 1 k/Kielc
  26-065 Piekoszów
  37,88 40,00 77,88
  2 Konsorcjum PBI Infrastruktura S.A.
  ul. Kolejowa 10E, 23-200 Kraśnik
  Partner: PBI WMB Sp. z o.o.
  ul. Błonie 8, 27-600 Sandomierz
  49,87 40,00 89,87
  3 Zakład Remontowo-Budowlany „DARBUD”
  Darowski Adam
  Kłoda, ul. Długa 60, 28-236 Rytwiany
  45,15 40,00 85,15
  4 Przedsiębiorstwo Robót Drogowych Staszów Sp. z o.o.
  ul. Rakowska 40, 28-200 Staszów
  60,00 40,00 100,00
 2. Zamawiający nie dopuścił dynamicznego systemu zakupów.
 3. Zamawiający nie ustanowił dynamicznego systemu zakupów.
 4. Zamawiający informuje, że podpisanie umowy z wyłonionymi wykonawcami możliwe będzie po dopełnieniu wszelkich formalności po upływie 5 dni od daty przesłania niniejszego zawiadomienia o wyborze najkorzystniejszej oferty.