2018Przetargi

Informacja o wyborze najkorzystniejszej oferty

dot.: postępowania o udzielenie zamówienia pn.: „Dostawa 11 namiotów handlowych

Ogłoszenie BZP nr 622742-N-2018 z dnia 27.09.2018 r.

 1. Działając na podstawie art. 92 ust. 1 pkt. 1) Prawa zamówień publicznych Zamawiający informuje, że w prowadzonym postępowaniu wybrano do realizacji zamówienia najkorzystniejszą ofertę złożoną przez Wykonawcę:
  NAMIX Sebastian Zielski
  Szarych Szeregów 3, 05-110 Jabłonna
  Uzasadnienie wyboru:
  Oferta spełnia warunki Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia i przedstawia najkorzystniejszy bilans punktów z przyjętych kryteriów oceny ofert.
  Wyboru oferty dokonano zgodnie z art. 91 ust. 1 ustawy Pzp.
  Zestawienie złożonych ofert w postępowaniu:

  Lp. Wykonawca Liczba punktów
  w kryterium „Cena”
  Liczba punktów w kryterium
  „Okres gwarancji i rękojmi”
  Łączna liczba
  przyznanych punktów
  1 Top Arts Artur Jezierski ul. Jagiellońska 88 lok. 134, 00-992 Warszawa 49,07 40,00 89,07
  2 dB Unlimited ul. M. Langiewicza 17/1, 02-071 Warszawa 44,44 40,00 84,44
  3 NAMIX Sebastian Zielski ul. Szarych Szeregów 3, 05-110 Jabłonna 60,00 40,00 100,00
 2. Zamawiający nie dopuścił dynamicznego systemu zakupów.
 3. Zamawiający nie ustanowił dynamicznego systemu zakupów.
 4. Zamawiający informuje, że podpisanie umowy z wyłonionymi wykonawcami możliwe będzie po dopełnieniu wszelkich formalności po upływie 5 dni od daty przesłania niniejszego zawiadomienia o wyborze najkorzystniejszej oferty.