Aktualności

Informacja o złożonej ofercie – Uczniowski Klub Sportowy ORLIK Klimontów

Burmistrz Miasta i Gminy Klimontów informuje, że w dniu 28.04.2023 r. organizacja pozarządowa działająca pod nazwą Uczniowski Klub Sportowy Orlik Klimontów złożyła wniosek o dofinansowanie realizacji zadania publicznego w ramach wspierania zadań z zakresu pomocy społecznej pn. Organizacja imprez sportowych na szczeblu zmagań gminnych, powiatowych oraz wojewódzkich.

Złożony wniosek spełnia wymogi formalne oraz warunki określone w art. 19a ust. 1 pkt. 1 i 2 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie (Dz. U. z 2022 r., poz. 1327) tj. wysokość dofinansowania zadania publicznego nie przekracza kwoty 10 000.00 zł i zadanie będzie realizowane w okresie nie dłuższym niż 90 dni.

Zadanie powyższe oferent planuje realizować w okresie od 08.05.2023 r. do 01.07.2023 r. a wysokość środków o jaką podmiot wnioskuje wynosi 10 000.00 zł. Zachowane są wszelkie warunki określone w art. 19a ust. 6.

Zadanie ma charakter nieodpłatnego pozyskiwania żywności i przekazywania jej dla osób i rodzin – mieszkańców gminy w trudnej sytuacji życiowej. Zapobieganie marnotrawstwu i niszczeniu żywności. Przeciwdziałanie problemom głodu i niedożywiania w gminie. Biorąc pod uwagę grupę adresatów, opis potrzeb, jak i opis działań należy uznać jego realizację za celową.

Zgodnie z art. 19a ust. 1 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie jednostka samorządu terytorialnego zamierza zlecić w/w organizacji pozarządowej realizację zadania publicznego z pominięciem otwartego konkursu ofert. Kwota dofinansowania przyznana przez Burmistrza Miasta i Gminy Klimontów to 10 000.00 zł.

Wobec powyższego Burmistrz Miasta i Gminy Klimontów w myśl art. 19a ust. 4 wspomnianej wcześniej ustawy informuje, że w terminie 7 dni od zamieszczenia oferty w Biuletynie Informacji Publicznej, stronie internetowej Urzędu oraz na tablicy ogłoszeń można zgłaszać uwagi dotyczące złożonej oferty.

Uwagi należy przesyłać w terminie 7 dni od dnia publikacji (do dnia 08 maja) pisemnie, faxem, lub pocztą elektroniczną na adres: Gmina Klimontów w Klimontowie, ul. Zysmana 1, 27-640 Klimontów, fax: 158661847, e-mail: d.potocka@klimontow.pl.

Po upływie wyżej określonego terminu oraz rozpatrzeniu ewentualnych uwag, organ wykonawczy jednostki samorządu terytorialnego zawrze umowę o wsparcie realizacji zadania publicznego.