2017Przetargi

Informacja z otwarcia ofert

złożonych w postępowaniu o zamówienie publiczne znak D.271.7.2017 z dnia 06.04.2017 r.
Postepowanie o udzielenie zamówienia pn.: „Zabezpieczenie dna wąwozu lessowego w ciągu drogi gminnej Pokrzywianka-Zaoraniec-Konary nr ewid. dz. 366 od km 1+814 do km 2+064”
Zamawiający zamierza przeznaczyć na sfinansowanie zamówienia kwotę tj. 85.862,15 zł.

Oferty złożone w postepowaniu:

Lp. Wykonawca Cena Termin wykonania Okres gwarancji Warunki płatności
1 Przedsiębiorstwo Robót Drogowych Staszów Sp. z o.o.
ul. Rakowska 40, 28-200 Staszów
69.058,90 14.07.2017 r. 60 miesięcy 30 dni od daty doręczenia faktury
2 Przedsiębiorstwo Drogowe Sp. z o.o.
DYLMEX-INWESTYCJE Sp. k.
ul. Rakowska 33, 28-200 Staszów
93.967,90 14.07.2017 r. 60 miesięcy 30 dni od daty doręczenia faktury
3 Zakład Remontowo-Budowlany
„DARBUD” Darowski Adam
Kłoda, ul. Długa 60, 28-236 Rytwiany
81.419,97 14.07.2017 r. 60 miesięcy 30 dni od daty doręczenia faktury

Wykonawca, w terminie 3 dni od zamieszczenia na stronie internetowej informacji, o której mowa w art. 86 ust. 5 ustawy Pzp, przekazuje zamawiającemu oświadczenie o przynależności lub braku przynależności do tej samej grupy kapitałowej, o której mowa w ust. 1 pkt 23.
Oświadczenie złożone wraz z ofertą nie będzie brane pod uwagę.