2017Przetargi

Informacja z otwarcia ofert

złożonych w postępowaniu o zamówienie publiczne znak D.271.6.2017 z dnia 06.04.2017 r.
Postepowanie o udzielenie zamówienia pn.: „Remont drogi gminnej 331001T Grabina-Kolonia Zakrzów od km 1+007 do km 1+787”
Zamawiający zamierza przeznaczyć na sfinansowanie zamówienia kwotę tj. 219.870,88 zł.

Oferty złożone w postępowaniu:

Lp. Wykonawca Cena Termin wykonania Okres gwarancji Warunki płatności
1 Przedsiębiorstwo Robót Drogowych Staszów Sp. z o. o.
ul. Rakowska 40, 28-200 Staszów
138.788,28 14.07.2017 r. 60 miesięcy 30 dni od daty doręczenia faktury
2 Przedsiębiorstwo Drogowe Sp. z o.o.
DYLMEX-INWESTYCJE Sp. k.
ul. Rakowska 33, 28-200 Staszów
153.331,31 14.07.2017 r. 60 miesięcy 30 dni od daty doręczenia faktury
3 Przedsiębiorstwo Robót Drogowych „DROKAM” Tomasz Wojtas
Piaseczno 44, 27-670 Łoniów
153.698,83 14.07.2017 r. 60 miesięcy 30 dni od daty doręczenia faktury

Wykonawca, w terminie 3 dni od zamieszczenia na stronie internetowej informacji, o której mowa w art. 86 ust. 5 ustawy Pzp, przekazuje zamawiającemu oświadczenie o przynależności lub braku przynależności do tej samej grupy kapitałowej, o której mowa w ust. 1 pkt 23.
Oświadczenie złożone wraz z ofertą nie będzie brane pod uwagę.