Aktualności

Komunikat Burmistrza Miasta i Gminy Klimontów

Wobec pojawiających się zapytań mieszkańców o powody wzrostu cen za odbiór odpadów przez EZGDK poniżej przedstawiam treść uchwały nr XIII/74/2020 Zgromadzenia Ekologicznego Związku Gmin Dorzecza Koprzywianki z dnia 14 października 2020 r. w sprawie wyboru metody ustalenia opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi oraz ustalenia wysokości tej opłaty i ustalenia stawek opłat za pojemniki, w uzasadnieniu której szczegółowo przedstawiono przyczyny wzrostu cen za odbiór odpadów.

Pragnę wskazać, iż w ostatnich miesiącach, jednym z bardziej angażujących nas problemów jest tematyka odpadowa. Zwiększenie liczby odpadów, co do których istnieje obowiązek segregacji, podwojenie liczby kursów odbioru odpadów (kwiecień -październik) dostosowanie do wymogów ustawy, wzrost tzw. opłaty marszałkowskiej, wzrost kosztów pracy, wzrost kosztów energii (paliwo i prąd), wzrost kosztów dostosowania zezwoleń w zakresie gospodarowania odpadami do nowych wymogów prawnych, czy też trudności ze zbytem surowców wtórnych, powodują wzrost kosztów związanych z funkcjonowaniem składowisk.

Razem z Przewodniczącym Rady Miejskiej, przez ostatnie miesiące podejmujemy wytężone starania zmierzające do zminimalizowania proponowanego wzrostu cen za odbiór odpadów i opracowania najkorzystniejszych dla mieszkańców zmian dotyczących dotychczasowego sposobu wyliczenia opłat za gospodarowanie odpadami komunalnymi.

Burmistrz Miasta i Gminy Klimontów
Marek Goździewski