2015Przetargi

Konkurs na stanowisko Animator- Moje boisko – Orlik 2012

Konkurs na stanowisko:
„Animator – Moje boisko – ORLIK 2012”
przy Gimnazjum im. Papieża Jana Pawła II w Klimontowie
2015 r.

Wójt Gminy Klimontów ogłasza konkurs na stanowisko:
„Animator – Moje Boisko – ORLIK 2012” dot. realizacji w 2015 r.

Forma umowy: Umowa zlecenie zawarta na okres 9 miesięcy: (01 marca do 30 listopada 2015 r.)

W okresie 1 miesiąca liczba godzin zajęć rekreacyjno-sportowych udokumentowanych w „Dzienniku Pracy Animatora” wynosi 160 godzin.

 • 80 godzin zajęć rekreacyjno – sportowych – umowa z Gminą Klimontów,
 • 80 godzin zajęć rekreacyjno – sportowych – umowa wg wyboru operatora projektu: „Animator – Moje Boisko – Orlik 2012” w 2015 roku.
 1. Wymagania niezbędne kandydata:
  1. ukończone 18 lat życia i posiada pełną zdolność do czynności prawnych oraz korzysta z pełni praw publicznych,
  2. dobry stan zdrowia (zaświadczenie lekarskie)
  3. nie był karany za przestępstwa umyślne,
  4. nieposzlakowana opinia,
  5. ukończył studia wyższe na kierunku wychowanie fizyczne lub turystyka i rekreacja ze specjalnością instruktorską, w wymiarze co najmniej 80 godzin w danej dyscyplinie rekreacji ruchowej,
  6. mile widziane jest udokumentowana praca z dziećmi i młodzieżą na stanowisku nauczyciela, trenera lub instruktora sportu i rekreacji.
 2. Zakres wykonywanych zadań na stanowisku:
  Inicjowanie, organizacja oraz prowadzenie zajęć i imprez sportowych dla różnych grup społecznych, w tym dla:

  • dzieci i młodzieży,
  • osób dorosłych i seniorów,
  • osób niepełnosprawnych,
  • rodzin,
  • współpraca ze szkołami i innymi placówkami oświatowo-wychowawczymi w celu promowania aktywności fizycznej,
  • współpraca z klubami sportowymi i innymi organizacjami pozarządowymi,
  • organizowanie i współorganizowanie imprez sportowych oraz innych wydarzeń promujących zdrowy styl życia, sprzyjających włączeniu społecznemu,
  • promocja swojej gminy, poprzez działania prowadzone na Orliku,
  • angażowanie się w organizację turniejów i akcji społecznych inicjowanych przez MSiT, jeśli te obejmują swoim zasięgiem dany Orlik,
  • angażowanie się w programy centralne: np. „Turniej Orlika”, „Basketmania”, „Volleymania”, „Szczypiorniak na Orlikach” oraz inne,
  • organizowanie, promowanie i rozwijanie wolontariatu oraz aktywnej postawy obywatelskiej,
  • rejestracja profilu animatora oraz Orlika, na którym pracuje, na portalu internetowym NaszOrlik.pl, a następnie aktualizowanie informacji związanych z funkcjonowaniem obiektu na ww. portalu.
   Wójt Gminy zastrzega sobie prawo do ustalenia szczegółowego zakresu obowiązków „Animatora”, w odniesieniu do zadań wynikających z polityki strategicznego wykorzystania potencjału obiektów „ORLIK” dla rozwoju i promocji sportu, zgodnie z wytycznymi MSiT.
 3. Wymagane dokumenty:
  1. życiorys (CV),
  2. list motywacyjny,
  3. Program planowanych do realizacji przez Animatora działań, określających podstawowe cele pracy animatora, grupy docelowe oraz przewidywaną liczbę uczestników, najważniejsze wydarzenia, deklarację uczestnictwa w ew. szkoleniach i konferencjach, itd.;
  4. kserokopię dokumentów poświadczających wykształcenie oraz uprawnień trenerskich i instruktorskich,
  5. kserokopie świadectw pracy,
  6. oświadczenie o nie pobieraniu wynagrodzenia związanego z realizacja innych programów finansowanych przez Ministerstwo Sportu i Turystyki,
  7. kserokopię dokumentów poświadczających dodatkowe kwalifikacje oraz listy referencyjne,
  8. oświadczenie o niekaralności,
  9. zaświadczenie lekarskie o dobrym stanie zdrowia,
  10. oświadczenie o pełnej zdolności do czynności prawnej oraz korzystania z pełni praw publicznych,
  11. HARMONOGRAM planowanych godzin pracy „Animatora – Moje Boisko – ORLIK 2012”,

Oferty należy składać w terminie do 04 lutego 2015 r do godziny 900 do sekretariatu Urzędu Gminy w Klimontowie, ul. Zysmana 1, 27-640 Klimontów w zamkniętych kopertach, opatrzonych adresem nadawcy z dopiskiem: „Animator Orlik 2012” Realizacja 2015 r.
Aplikacje, które wpłyną do Urzędu Gminy w Klimontowie po wyżej określonym terminie nie będą rozpatrywane. Szczegółowe informacje udzielane są pod nr tel. 158661100 wew. 14.
Postępowanie eliminacyjne będzie składać się z dwóch etapów:

 • Etap pierwszy – wstępna selekcja,
 • Etap drugi – wybór kandydatów w formie rozmowy kwalifikacyjnej.

O terminie i miejscu przeprowadzenia II etapu, osoby zakwalifikowane będą powiadomione telefonicznie, dlatego brak telefonu wyłącza z możliwości powiadamiania o dalszym etapie konkursu.
Informacja o wynikach naboru będzie umieszczona na stronie internetowej Biuletynu Informacji Publicznej, na stronie internetowej UG Klimontów oraz na tablicy informacyjnej w siedzibie Urzędu Gminy w Klimontowie.