Aktualności

Konsultacja oferty złożonej w trybie pozakonkursowym – Uczniowski Klub Sportowy Orlik Klimontów

Burmistrz Miasta i Gminy Klimontów informuje, że w dniu 30.04.2024 r. organizacja pozarządowa działająca pod nazwą Uczniowski Klub Sportowy Orlik Klimontów złożyła wniosek o dofinansowanie realizacji zadania publicznego w ramach wspierania zadań z zakresu przeciwdziałania uzależnieniom i patologiom społecznym pn.: Zagospodarowanie czasu wolnego dzieciom i młodzieży na terenie miejsca zamieszkania poprzez rozwijanie zainteresowań i talentów, poprawę sprawności fizycznej, rozwój umiejętności interpersonalnych, kształtowanie właściwych postaw społecznych.

Zadanie powyższe oferent planuje realizować w okresie od dnia 20.05.2024 r. do 25.07.2024 r. a wysokość środków o jaką podmiot wnioskuje wynosi 10 000.00 zł.

Zadanie ma na celu zagospodarowanie czasu wolnego dzieciom i młodzieży na terenie miejsca zamieszkania poprzez rozwijanie zainteresowań i talentów, poprawę sprawności fizycznej, rozwój umiejętności interpersonalnych, kształtowanie właściwych postaw społecznych.

Wobec powyższego Burmistrz Miasta i Gminy Klimontów informuje, że w terminie 7 dni od zamieszczenia oferty w Biuletynie Informacji Publicznej, stronie internetowej Urzędu oraz na tablicy ogłoszeń można zgłaszać uwagi dotyczące złożonej oferty.

Uwagi należy przesyłać w terminie 7 dni od dnia publikacji (do dnia 20 maja) pisemnie, lub pocztą elektroniczną na adres: Gmina Klimontów w Klimontowie, ul. Zysmana 1, 27-640 Klimontów, e-mail: klimontow@klimontow.pl.

Po upływie wyżej określonego terminu oraz rozpatrzeniu ewentualnych uwag, organ wykonawczy jednostki samorządu terytorialnego zawrze umowę o wsparcie realizacji zadania publicznego.

Burmistrz
Miasta i Gminy Klimontów
Marek Goździewski