Aktualności

Konsultacja złożonej oferty w trybie pozakonkursowym – Stowarzyszenie Świętokrzyski Bank Żywności

Burmistrz Miasta i Gminy Klimontów informuje, że w dniu 24.05.2024 r. organizacja pozarządowa działająca pod nazwą Stowarzyszenie Świętokrzyski Bank Żywności złożyła wniosek o dofinansowanie realizacji zadania publicznego w ramach wspierania zadań z zakresu pomocy społecznej pn. Pozyskiwanie artykułów żywnościowych dla najuboższych mieszkańców Gminy Klimontów.

Zadanie powyższe oferent planuje realizować w okresie od 01.06.2024 r. do 31.08 2024 r. a wysokość środków o jaką podmiot wnioskuje wynosi 5 000.00 zł.

Zadanie ma charakter nieodpłatnego pozyskiwania żywności i przekazywania jej dla osób i rodzin – mieszkańców gminy w trudnej sytuacji życiowej. Zapobieganie marnotrawstwu i niszczeniu żywności. Przeciwdziałanie problemom głodu i niedożywiania w gminie. Biorąc pod uwagę grupę adresatów, opis potrzeb, jak i opis działań należy uznać jego realizację za celową.

Wobec powyższego Burmistrz Miasta i Gminy Klimontów informuje, że w terminie 7 dni od zamieszczenia oferty w Biuletynie Informacji Publicznej, stronie internetowej Urzędu oraz na tablicy ogłoszeń można zgłaszać uwagi dotyczące złożonej oferty.

Uwagi należy przesyłać w terminie 7 dni od dnia publikacji (do dnia 10 czerwca) pisemnie , lub pocztą elektroniczną na adres: Gmina Klimontów w Klimontowie, ul. Zysmana 1, 27-640 Klimontów, e-mail: klimontow@klimontow.pl.

Po upływie wyżej określonego terminu oraz rozpatrzeniu ewentualnych uwag, organ wykonawczy jednostki samorządu terytorialnego zawrze umowę o wsparcie realizacji zadania publicznego.

Burmistrz Miasta i Gminy Klimontów
Marek Goździewski