Aktualności

Konsultacje projektu programu opieki nad zwierzętami

Konsultacje projektu programu opieki nad zwierzętami

W związku z opracowaniem projektu „Programu opieki nad zwierzętami bezdomnymi oraz zapobiegania bezdomności zwierząt na terenie Gminy Klimontów w 2020 roku” Burmistrz Miasta i Gminy Klimontów zaprasza wszystkie zainteresowane organizacje społeczne oraz podmioty, o których mowa w art. 11a ustawy o ochronie zwierząt z dnia 21 sierpnia 1997 r. (t. j. Dz. U. z 2019 r. poz.122 ze zm. ) do wzięcia udziału w konsultacjach w zakresie projektu „Programu opieki nad zwierzętami …”
W konsultacjach wziąć udział mogą organizacje społeczne, których statutowym celem działania jest ochrona zwierząt, działające na obszarze Gminy Klimontów oraz inne podmioty, o których mowa w art. 11 a ustawy o ochronie zwierząt z dnia 21 sierpnia 1997 r. (t .j. Dz. U. z 2019 poz.122 ze zm.).
Przedmiot projektu:
„Program opieki nad zwierzętami bezdomnymi oraz zapobiegania bezdomności zwierząt na terenie Gminy Klimontów w 2020 roku”.
Termin przeprowadzenia konsultacji:
21 dni od dnia zamieszczenia informacji o konsultacjach na stronie internetowej Urzędu Miasta i Gminy Klimontów. Nieprzedstawienie opinii w terminie określonym w niniejszym ogłoszeniu oznacza rezygnację z prawa do jej wyrażenia.
Forma konsultacji:
pisemne wyrażenie opinii wg załączonego formularza na adres Urzędu Miasta i Gminy Klimontów ul. Zysmana 1 27-640 Klimontów lub za pomocą środków komunikacji elektronicznej na adres: klimontow@klimontow.pl
Referat odpowiedzialny za przeprowadzenie konsultacji:
Referat Rolnictwa Gospodarki Gruntami i Spraw Komunalnych Urzędu Miasta i Gminy Klimontów ul. Zysmana 1 27-640 Klimontów, tel. 15 8 66 11 00 wew. 18

Formularz konsultacji
projektu „Programu opieki nad zwierzętami bezdomnymi oraz zapobiegania bezdomności zwierząt na terenie gminy Klimontów w 2020 roku’’

Dane zgłaszającego:

1. Instytucja, organizacja lub osoba zgłaszająca propozycje ………………………………………………………
…………………………………………………………………………………………………………………………………………..

2. Adres ……………………………………………………………………………………………………………………………..

3. Dane kontaktowe (nr tel. i e-mail)……………………………………………………………………………………….

4. Imię i nazwisko osoby kontaktowej ……………………………………………………………………………………

Uwagi do projektu uchwały:

1. Istniejący zapis w projekcie uchwały
………………………………………………………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………………………………………………………
2. Proponowana zmiana ………………………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………………………………………………………
3. Uzasadnienie…………………………………………………………………………………………………………………….
……………………………………………………………………………………………………………………………………….
……………………………………………………………………………………………………………………………………….

………………………………………………………………. dnia ……………………………………………..
(miejscowość)

 

Projekt
UCHWAŁA NR……………
RADY MIASTA i GMINY W KLIMONTOWIE
z dnia ………………………….
w sprawie „Programu opieki nad zwierzętami bezdomnymi oraz zapobiegania bezdomności zwierząt.’’

Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 15 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym ( t. j. Dz. U. z 2019 r. poz.506 ze zm..) oraz art. 11a ustawy z dnia 21 sierpnia 1997 r. o ochronie zwierząt (t .j. Dz.U z 2019 r. poz.122 ze zm.). Rada Miasta i Gminy Klimontów uchwala, co następuje:
§1. Przyjmuje się „Program opieki nad zwierzętami bezdomnymi oraz zapobiegania bezdomności zwierząt na rok 2020”, którego treść stanowi załącznik do uchwały.

§2. Wykonanie uchwały powierza się Burmistrzowi Miasta i Gminy.

§3. Traci moc uchwała Nr VIII/52/2019 Rady Gminy w Klimontowie z dnia 27 marca 2019 oraz uchwały nr X/74/2019 Rady Gminy w sprawie programu opieki nad zwierzętami bezdomnymi oraz zapobiegania bezdomności zwierząt.

§4. Uchwała wchodzi w życie po upływie 14 dni od dnia ogłoszenia w Dzienniku Urzędowym Województwa Świętokrzyskiego.

U z a s a d n i e n i e
W związku z nowelizacją ustawy o ochronie zwierząt z dnia 21 sierpnia 1997 r. (t .j. Dz.U z 2019 poz.122 ze zm.) zmieniony został art. 11a, który zobowiązuje Radę Gminy do określania w drodze uchwały, corocznie do dnia 31 marca, programu opieki nad zwierzętami bezdomnymi oraz zapobiegania bezdomności zwierząt.

W związku z powyższym przygotowany został Program opieki nad zwierzętami bezdomnymi oraz zapobiegania bezdomności zwierząt na terenie Gminy Klimontów w 2020 roku, który stanowi załącznik do niniejszej uchwały. Obejmuje on swoim zakresem realizację takich zadań jak:

1) zapewnienie bezdomnym zwierzętom miejsca w schronisku dla zwierząt;
2) opiekę nad wolno żyjącymi kotami, w tym ich dokarmianie;
3) odławianie bezdomnych zwierząt;
4) obligatoryjną sterylizację albo kastrację zwierząt w schroniskach dla zwierząt;
5) poszukiwanie właścicieli dla bezdomnych zwierząt;
6) usypianie ślepych miotów;
7) wskazanie gospodarstwa rolnego w celu zapewnienia miejsca dla zwierząt gospodarskich;
8) zapewnienie całodobowej opieki weterynaryjnej w przypadkach zdarzeń drogowych z udziałem zwierząt.

Projekt programu został przekazany do zaopiniowania powiatowemu lekarzowi weterynarii, dzierżawcom lub zarządcom obwodów łowieckich, działających na obszarze Gminy Klimontów oraz poprzez obwieszczenie Burmistrza Miasta i Gminy Klimontów na stronie internetowej Miasta i Gminy Klimontów – organizacjom społecznym, których statutowym celem jest ochrona zwierząt, działające na terenie Gminy.

Załącznik do uchwały nr …………
Rady Miasta i Gminy Klimontów
z dnia …………………………………..

Program opieki nad zwierzętami bezdomnymi oraz zapobiegania bezdomności zwierząt na rok 2020

I. Zapewnienie bezdomnym zwierzętom miejsca w schronisku dla zwierząt.

Zwierzęta bezdomne z terenu Gminy Klimontów umieszczane będą w Schronisku prowadzonym przez Zakład Unieszkodliwiania Odpadów Janik Sp. z o.o. z siedzibą przy ul. Henryka Sienkiewicza 91 27-400 Ostrowiec Św. na podstawie umowy zawartej z Gminą .

II. Opieka nad wolno żyjącymi kotami, w tym ich dokarmianie.

1. Po przeprowadzeniu analizy potrzeb w zakresie opieki nad bezdomnymi kotami stwierdza się, że trudne jest określenie zakresu takich potrzeb na terenach o typowo wiejskiej zabudowie.

2. Dokarmianie wolno żyjących kotów na terenach o wiejskiej zabudowie będzie prowadzone w miarę zaistniałych potrzeb – po otrzymaniu zgłoszeń. W tym celu prowadzona będzie także stała współpraca z sołtysami.

3. Dokarmianie będzie wykonywał Zakład Gospodarki Komunalnej w Klimontowie.

4. Planuje się prowadzenie obserwacji stanu zdrowotnego wolno żyjących kotów – szczególnie w punktach dokarmiania. W sytuacji podejrzenia choroby niezwłocznie podejmowane będzie odławianie.

III. Odławianie bezdomnych zwierząt.

1. Bezdomność zwierząt jest eliminowana poprzez odławianie zwierząt bezdomnych to
jest takich, które uciekły zabłąkały się lub zostały porzucone i nie ma możliwości ustalenia ich właścicieli lub innych osób ,pod których opieką zwierzęta dotychczas przebywały .

2. Odławianie bezdomnych zwierząt będzie przeprowadzane w miarę potrzeb na całym obszarze Gminy.

3. Odławianie bezdomnych zwierząt odbywać się będzie na mocy zawartej przez Gminę umowy z Zakładem Unieszkodliwiania Odpadów Janik Sp. z o. o z siedzibą przy ul. Henryka Sienkiewicza 91 27-400 Ostrowiec Św..

4. Używane przy odławianiu zwierząt bezdomnych urządzenia i środki nie mogą stwarzać zagrożenia dla ich życia i zdrowia ani zadawać im cierpienia .

5. W celu zapewnienia dalszej opieki bezdomne zwierzęta po odłowieniu zostaną odwiezione do schroniska, o którym mowa w ust.3.

IV. Obligatoryjna sterylizacja albo kastracja zwierząt w schroniskach dla zwierząt.

1. Obligatoryjna sterylizacja i kastracja bezdomnych zwierząt z terenu Gminy Klimontów będzie wykonywana w schronisku w ramach podpisanej umowy oraz Lecznicę dla Zwierząt w Klimontowie ul. Osiecka 16, z wyjątkiem zwierząt, u których istnieją przeciwwskazania do wykonywania tych zabiegów, stan zdrowia lub wiek.

2. Zabiegom sterylizacji i kastracji nie podlegają zwierzęta w okresie 14 dni od dnia umieszczenia w schronisku z uwagi na możliwość zgłoszenia się właściciela lub opiekuna.

3. W celu ograniczenia populacji zwierząt Urząd Miasta i Gminy w Klimontowie będzie realizował akcję zachęcającą właścicieli psów/kotów do wykonywania zabiegów sterylizacji i kastracji.

V. Poszukiwanie właścicieli dla bezdomnych zwierząt.

1. Poszukiwanie właścicieli dla bezdomnych zwierząt realizowane będzie poprzez:
1) Informowanie mieszkańców Gminy Klimontów o możliwości adopcji zwierząt bezdomnych w sposób zwyczajowo przyjęty na terenie Gminy oraz na stronie internetowej Gminy.
2) Współdziałanie z organizacjami społecznymi w zakresie poszukiwania nowych właścicieli dla bezdomnych zwierząt.
3) Podmiot prowadzący schronisko dla zwierząt.

VI. Usypianie ślepych miotów.

1. Odłowione ślepe mioty poddawane są uśpieniu przez Pana Leszka Kilarskiego, lekarza weterynarii, Lecznica dla Zwierząt Klimontów ul. Osiecka 16, 27-40 Klimontów

2. Uśpieniu podlegają także ślepe mioty urodzone w czasowych miejscach przechowania i schronisku dla zwierząt.

3. Można odstąpić od uśpienia ślepych miotów w sytuacji gdy znajdzie się właściciel, który zobowiąże się do chowu tych zwierząt i poniesie ewentualne koszty związane z ich opieką i odchowaniem.

VII. Wskazanie gospodarstwa rolnego w celu zapewnienia miejsca dla zwierząt gospodarskich.

Na gospodarstwo rolne w celu zapewnienia miejsca dla zwierząt gospodarskich w 2019 r. wskazuje się gospodarstwo położone w miejscowości Kroblice Pęchowskie 13

VIII. Zapewnienie całodobowej opieki weterynaryjnej w przypadkach zdarzeń drogowych z udziałem zwierząt.

W celu zapewnienia całodobowej opieki weterynaryjnej dla zwierząt, które doznały obrażeń w wypadkach drogowych, zawarta została przez Gminę Klimontów umowa z Lecznicą dla Zwierząt Klimontów ul. Osiecka 16 lekarzem weterynarii Panem Leszkiem Kilarskim.
IX. Wysokość środków finansowych przeznaczonych na realizację Programu oraz sposób wydatkowania tych środków.

Lp.    Rodzaj wydatków (sposób wydatkowania)                                         Kwota (zł)                               Podstawa wydatkowania

1       Opieka nad bezdomnymi zwierzętami w schronisku (w tym opieka i zabiegi weterynaryjne) 43 000 – na podstawie umowy

2        Odławianie bezdomnych zwierząt (w tym opieka i zabiegi weterynaryjne) 2 000 – na podstawie umowy

3       Opieka nad wolno żyjącymi kotami i ich dokarmianie  2 000 – na podstawie porozumienia z Kierownikiem Zakładu Gospodarki Komunalnej w Klimontowie

4      Usługi weterynaryjne z zakresu Programu zlecane bezpośrednio przez Gminę Klimontów 1 000 – na podstawie umowy z lekarzem weterynarii i bieżących zleceń z Urzędu Miasta i Gminy

5      Usługi zapewnienia miejsca dla zwierząt gospodarskich. 2 000 – na podstawie umowy z właścicielem gospodarstwa rolnego

Razem: 50 000