Aktualności

Konsultacje projektu programu opieki nad zwierzętami

W związku z opracowaniem projektu „Programu opieki nad zwierzętami bezdomnymi oraz zapobiegania bezdomności zwierząt na terenie Gminy Klimontów w 2017 roku” Wójt Gminy Klimontów zaprasza wszystkie zainteresowane organizacje społeczne oraz podmioty, o których mowa w art. 11a ustawy o ochronie zwierząt z dnia 21 sierpnia 1997 r. (Dz. U. z 2013 r. poz. 856 z późn. zmianami) do wzięcia udziału w konsultacjach w zakresie projektu „Programu opieki nad zwierzętami …”
W konsultacjach wziąć udział mogą organizacje społeczne, których statutowym celem działania jest ochrona zwierząt, działające na obszarze Gminy Klimontów oraz inne podmioty, o których mowa w art. 11 a ustawy o ochronie zwierząt z dnia 21 sierpnia 1997 r. (Dz. U. z 2013 poz. 856 z późn. zm).

Przedmiot projektu:
„Program opieki nad zwierzętami bezdomnymi oraz zapobiegania bezdomności zwierząt na terenie Gminy Klimontów w 2017 roku”.
Termin przeprowadzenia konsultacji:
21 dni od dnia zamieszczenia informacji o konsultacjach na stronie internetowej Urzędu Gminy Klimontów. Nieprzedstawienie opinii w terminie określonym w niniejszym ogłoszeniu oznacza rezygnację z prawa do jej wyrażenia.
Forma konsultacji:
pisemne wyrażenie opinii wg załączonego formularza na adres Urzędu Gminy Klimontów ul. Zysmana 1 27-640 Klimontów lub za pomocą środków komunikacji elektronicznej na adres: klimontow@klimontow.pl
Referat odpowiedzialny za przeprowadzenie konsultacji:
Referat Rolnictwa Gospodarki Gruntami i Spraw Komunalnych Urzędu Gminy Klimontów ul. Zysmana 1 27-640 Klimontów, tel. 15 8 66 11 00 wew. 18

Załączniki