Aktualności

Konsultacje projektu uchwały

Burmistrz Miasta i Gminy Klimontów zaprasza organizacje pozarządowe oraz podmioty wymienione w art 3 ust. 3 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 roku o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie do konsultacji projektu „Programu Współpracy Gminy Klimontów z organizacjami pozarządowymi oraz z podmiotami wymienionymi w art. 3 ust. 3 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 roku o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie, działającymi na jej terenie na rok 2021” w formie zgłaszania uwag, wniosków do całości projektu programu z wykorzystaniem formularza zgłaszania opinii stanowiącego załącznik poniżej.

Konsultacja umożliwi wszystkim zainteresowanym organizacjom wypowiedzenie się w wyżej wymienionej sprawie.

Jedynie propozycje zmian/opinie uzasadnione przez podmiot zgłaszający mogą zostać uwzględnione w procesie konsultacji.

Wypełniony formularz zgłaszania opinii należy złożyć w terminie od 12 października 2020 r. do dnia 06 listopada 2020 r. w sekretariacie Urzędu Miasta i Gminy w Klimontowie, ul. Zysmana 1, 27-640 Klimontów, lub wysłać drogą e-mailową na adres d.potocka@klimontow.pl

Projekt uchwały
Formularz konsultacji