Aktualności

Konsultacje społeczne projektu Strategii Rozwoju Ponadlokalnego …

Zgodnie z art. 6 ust. 3 ustawy z dnia 6 grudnia 2006 r. o zasadach prowadzenia polityki rozwoju (t.j. Dz. U. 2021 r. poz. 1057 z późn. zm.), zapraszam wszystkich mieszkańców, lokalnych partnerów społecznych i gospodarczych oraz sąsiednie gminy i ich związki do udziału w ponownych konsultacjach społecznych projektu Strategii Rozwoju Ponadlokalnego dla Obszaru Strategicznej Interwencji – Dolina Wisły na lata 2021-2030. Dokument opracowany został dla gmin: Dwikozy, Klimontów, Koprzywnica, Lipnik, Łoniów, Łubnice, Obrazów, Osiek, Opatów, Ożarów, Pacanów, Połaniec, Rytwiany, Samborzec, Sandomierz, Staszów, Tarłów, Wilczyce, Wojciechowice oraz Zawichost przy udziale powiatu opatowskiego, sandomierskiego i staszowskiego. Projekt Strategii Rozwoju Ponadlokalnego dla Obszaru Strategicznej Interwencji – Dolina Wisły na lata 2021-2030 przedstawia istniejące uwarunkowania oraz najważniejsze kierunki rozwoju, stanowiąc tym samym zintegrowany plan działania w perspektywie najbliższych kilku lat. Dokument ten pozwoli na spójny i sukcesywny rozwój całego obszaru przy wykorzystaniu lokalnych potencjałów rozwojowych, mając przy tym na uwadze oczekiwania i potrzeby jego wszystkich mieszkańców oraz angażując ich zarówno w proces tworzenia, jak i realizacji jego założeń. Wszyscy zainteresowani mogą zapoznać się z dokumentem projektu Strategii Rozwoju Ponadlokalnego dla Obszaru Strategicznej Interwencji – Dolina Wisły na lata 2021-2030 pod adresem klimontow.pl oraz składać uwagi od dnia 9.01.2023 r. do dnia 13.02.2023 r. poprzez złożenie zamieszczonego poniżej formularza uwag:

  • na adres e-mail: klimontow@klimontow.pl
  • pocztą na adres : Urząd Miasta i Gminy Klimontów, ul. Zysmana 1, 27-640 Klimontów
  • osobiście w Urzędzie Miasta i Gminy Klimontów, ul. Zysmana 1, 27-640 Klimontów

Po zakończeniu konsultacji sporządzone zostanie sprawozdanie z ich przebiegu i wyników, zawierające ustosunkowanie się do zgłoszonych uwag wraz z uzasadnieniem, które następnie zostanie podane do publicznej wiadomości.

Uwagi i opinie zgłoszone po dniu 13.02.2023 r. nie będą rozpatrywane.

Projekt dokumentu wraz z formularzem zgłoszenia uwag znajdują się poniżej jako załączniki do pobrania.

Zapraszamy do udziału w konsultacjach projektu Strategii Rozwoju Ponadlokalnego dla Obszaru Strategicznej Interwencji – Dolina Wisły na lata 2021-2030.

Burmistrz Miasta i Gminy Klimontów
Marek Goździewski