Żłobek

Kraina Malucha – Żłobek w Klimontowie

Fundusze Europejski Program Regionalny

Celem głównym projektu „Kraina Malucha – Żłobek w Klimontowie”  jest zwiększenie liczby miejsc opieki nad dziećmi do lat 3 oraz zwiększenie poziomu aktywności zawodowej i zatrudnienia wśród osób z ter. gm. Klimontów (sprawujących opiekę nad dziećmi do lat 3), które powracają na rynek pracy po przewie związanej z urodzeniem i wychowaniem dziecka/ci oraz zwiększenie miejsc opieki nad dziećmi do lat 3 na terenie gm. Klimontów w okresie 01.08.2020-31.12.2021. Wskaźniki:

  1. Liczba os., które powróciły na rynek pracy po przerwie związanej z urodzeniem/wychowaniem dziecka, po opuszczeniu pr.–6.
  2. Liczba os. pozostających bez pracy, które znalazły pracę lub poszukują pracy po opuszczeniu pr.-8.
  3. Liczba os. opiekujących się dziećmi w wieku do lat 3 objętych wsparciem w projek -14.
  4. Liczba utworzonych miejsc opieki nad dziećmi w wieku do lat 3– 14.
  5. Liczba podmiotów wykorzystujących technologie informacyjno-komunikacyjne– 1.

Gr. docelową stanowi 14 os (13K, 1M). Kwota dofinansowania: 432 255,75 PLN, wkład własny 84 000,00 PLN. Ob. real. gm. Klimontów.

Projekt „Kraina Malucha – Żłobek w Klimontowie”  realizowany przez Gminę Klimontów/Żłobek Gminny w Klimontowie na podstawie wniosku nr RPSW.08.01.01-26-0041/19-00 współfinansowanego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Świętokrzyskiego na lata 2014 -2020  z Priorytetu 8 Rozwój edukacji  i aktywne społeczeństwo, Działanie 8.1 Równość mężczyzn i kobiet we wszystkich dziedzinach, w tym dostęp do zatrudnienia, rozwój kariery, godzenie życia zawodowego i prywatnego, Poddziałanie 8.1.1 Zwiększenie dostępu do opieki nad dziećmi do lat 3 (projekty konkursowe) Umowa nr RPSW.08.01.01-26-0041/19-00 zawarta w dniu 26.05.2020r. pomiędzy Województwem Świętokrzyskim  – Al. IX Wieków Kielc 3, 25-516 Kielce a Gminą Klimontów – ul. Jakuba Zysmana 1, 27-640 Klimontów