Aktualności

Laptopy dla uczniów z Gminy Klimontów

Kolejne komputery użyczono, uczniom Publicznej Szkoły Podstawowej im. Jerzego Ossolińskiego w Klimontowie w ramach projektu, zdalna Szkoła+.

Użyczony sprzęt, ma pomóc uczniom w nauce zdalnej do momentu ustania okresu czasowego ograniczenia funkcjonowania jednostek systemu oświaty w związku z zapobieganiem, przeciwdziałaniem i zwalczaniem COVID-19.

Gmina Klimontów, jako Grantobiorca projektu pn. Zdalna Szkoła oraz projektu pn. Zdalna Szkoła+, otrzymała finansowe wsparcie Ogólnopolskiej Sieci Edukacyjnej w systemie kształcenia zdalnego, realizowanego w ramach Programu Operacyjnego Polska Cyfrowa na lata 2014-2020, Osi Priorytetowej nr 1 „Powszechny dostęp do szybkiego Internetu”, działania 1.1: „Wyeliminowanie terytorialnych różnic w możliwości dostępu do szerokopasmowego internetu o wysokich przepustowościach”.

W ramach przedmiotowych grantów, zakupiono 49 szt. laptopów w kwocie 137 377,56 zł, które rozdysponowano wśród uczniów Publicznej Szkoły Podstawowej. Wkład własny gminy wyniósł 2 401,62 zł.

Laptop Laptop