AktualnościKomunikaty

Lokalny Program Rewitalizacji Klimontowa

Wójt Gminy Klimontów pragnie Państwa poinformować, iż Gmina przystąpiła do opracowywania

„Lokalnego Programu Rewitalizacji Klimontowa”

na podstawie Umowy dotacji celowej na realizację projektu, Nr DPR/PR/POPT/26/10/2016 zawartej w dniu 25.07.2016 r., pomiędzy Województwem Świętokrzyskim a Gminą Klimontów.
Rewitalizacja stanowi proces wyprowadzania ze stanu kryzysowego obszarów zdegradowanych, prowadzony w sposób kompleksowy, poprzez szerokie zintegrowane działania na rzecz lokalnej społeczności, przestrzeni publicznej i gospodarki. Lokalny Program Rewitalizacji (LPR) jest dokumentem programowym, który umożliwi Gminie Klimontów odpowiednie prowadzenie skoncentrowanej terytorialnie oraz przemyślanej rewitalizacji.

Opracowanie dokumentu oraz jego przejęcie w formie uchwały przez Radę Gminy w Klimontowie umożliwi ubieganie się o dofinansowanie w ramach planowanego konkursu Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Świętokrzyskiego na lata 2014-2020.
Zachęcamy wszystkich mieszkańców do aktywnego udziału w konsultacjach. Prosimy o przychylność i współpracę oraz przekazanie nam potrzebnych informacji w tym wypełnienie i przekazanie anonimowej ankiety w której mogą Państwo zgłaszać propozycje potrzebnych inwestycji jako odpowiedź na identyfikowane problemy na terenie miejscowości Klimontów.
Ankiety dostępne są również w Urzędzie Gminy Klimontów pok. nr 5. Swoje uwagi i propozycje można także zgłosić drogą mailową na adres rewitalizacja@go-fb.eu
Wszystkie zgłaszane ankiety, przedsięwzięcia zostaną zgromadzone oraz ocenione pod kątem możliwości ujęcia ich w dokumencie LPR.
Ankiety, proszę zgłaszać do dnia 23 września 2016r. drogą elektroniczną – wysyłając załączony formularz na adres: rewitalizacja@go-fb.eu, bądź składając go w formie tradycyjnej w siedzibie Urzędu Gminy w Klimontowie, bądź za pośrednictwem sołtysa.
Zapraszamy Państwa do współpracy przy tworzeniu tego dokument na każdym jego etapie. Prosimy również śledzić stronę internetową oraz tablice ogłoszeń.
Wspólnie zaplanujmy rewitalizację Klimontowa!
Masz pytania, wątpliwości, sugestie?
Zapraszamy do kontaktu z:

  • firmą ”FRESH-BIZ” (wykonawcą projektu) tel. 693 423 912, rewitalizacja@go-fb.eu
  • Urzędem Gminy w Klimontowie: tel. 158661100, 158661006, s.nowak@klimontow.pl

Projekt jest realizowany przy współfinansowaniu ze środków Unii Europejskiej, w ramach Programu Operacyjnego Pomoc Techniczna 2014-2020.

Ankieta