AktualnościOgłoszenia

„Miejsce pracy dla Ciebie”

Szanowni Państwo,

Staropolska Izba Przemysłowo-Handlowa zaprasza do udziału w projekcie „Miejsce pracy dla Ciebie” realizowanego w ramach RPO WŚ 10.2.1.

Cel projektu
Celem głównym projektu jest aktywizacja zawodowa, poprawa sytuacji na rynku pracy oraz stworzenie dodatkowych miejsc pracy dla osób bezrobotnych oraz biernych zawodowo poszukujących pracy znajdujących się w szczególnie trudnej sytuacji na rynku pracy.
Przedsiębiorcy zatrudniający w/w osoby otrzymają dofinansowanie na wyposażenie lub doposażenie stanowiska pracy.

Projekt skierowany jest do osób:

 • powyżej 29 roku życia (na dzień składania formularza ukończone 30 lat),
 • bezrobotnych (w tym zarejestrowanych w Powiatowym/Miejskim Urzędzie Pracy jako bezrobotne), poszukujących pracy (pozostających bez zatrudnienia) lub biernych zawodowo, zwłaszcza tych, które znajdują się w szczególnie trudnej sytuacji na rynku pracy,
  z terenu województwa świętokrzyskiego, tj.:,

  • osób po 50 roku życia, lub
  • kobiet (pozostających bez stałego zatrudnienia w okresie co najmniej 6 miesięcy poprzedzających dzień przystąpienia do projektu lub samotnie wychowujących dziecko), lub
  • osób z niepełnosprawnościami, lub
  • osób długotrwale bezrobotnych, lub
  • osób z niskimi kwalifikacjami (wykształcenie ponadgimnazjalne: liceum, liceum profilowane, technikum, technikum uzupełniające, zasadnicza szkoła zawodowa),
  • bezrobotnych mężczyzn w wieku 30-49 lat,
 • zamierzających podjąć zatrudnienie.

Przedsiębiorca zobowiązuje się utrzymać stanowisko pracy przez 24 miesiące.

Co najmniej 30% uczestników projektu mają stanowić osoby bezrobotne, poszukujące pracy (pozostające bez zatrudnienia) lub bierne zawodowo (w tym zarejestrowane w Powiatowym/Miejskim Urzędzie Pracy jako bezrobotne), które utraciły zatrudnienie po 1 marca 2020 r. wskutek pandemii COVID-19. Projekt skierowany jest również do mikro, małych i średnich przedsiębiorstw z siedzibą w województwie świętokrzyskim, tworzących nowe stanowiska pracy.

Formy wsparcia przewidziane w Projekcie:

 1. Indywidualny plan działania –  identyfikacja potrzeb osób pozostających bez zatrudnienia.
 2. Poradnictwo zawodowe – wykształcenie kompetencji, umiejętności  i predyspozycji z punktu widzenia odnalezienia się na rynku pracy.
 3. Wyposażenie lub doposażenie nowoutworzonego stanowiska pracy – refundacja kosztów zakupu nowego sprzętu, maszyny, urządzenia, programu, licencji, niezbędnych osobie zatrudnianej do wykonywania obowiązków służbowych, jednorazowo maksymalnie do 25 000,00 PLN na Uczestnika Projektu. Wymagany wkład finansowy Pracodawcy min. 5 000,00 PLN.

Wsparcie na wyposażenie lub doposażenie stanowiska pracy stanowi pomoc de minimis.

Rekrutacja:
Nabór Uczestników w terminie: 18-31 sierpnia 2021 r.
Wnioski przyjmowane będą w godz. od 9.00 do 15.00.

Osoby do kontaktu:
Jolanta Sobala 41 344-43-92 w. 24 j_sobala@siph.com.pl
Bartłomiej Grzegorczyk 41 344-43-92 w.35 b_grzegorczyk@siph.com.pl

Biuro Projektu:
Staropolska Izba Przemysłowo-Handlowa
Sienkiewicza 53, 25-002 Kielce
tel. 41 344-43-92 wew. 35
e-mail: sekretariat@siph.com.pl
www.siph.com.pl