Aktualności

Nabór na stanowisko głównego księgowego ZGKiM

Kierownik Zakładu Gospodarki Komunalnej i Mieszkaniowej w Klimontowie
ogłasza nabór na stanowisko Głównego Księgowego ZGKiM

 1. Określenie stanowiska:
  Główny Księgowy Zakładu Gospodarki Komunalnej i Mieszkaniowej w Klimontowie
 2. Miejsce pracy:
  Zakład Gospodarki Komunalnej i Mieszkaniowej w Klimontowie
  ul. Żeromskiego 30
  27-640 Klimontów
 3. Wymagania w stosunku do osoby kandydującej:
  Wymagania niezbędne:

  1. Obywatelstwo polskie,
  2. Zdolność do czynności prawnych oraz korzystania z pełni praw publicznych,
  3. Brak skazania za przestępstwo przeciwko mieniu, przeciwko obrotowi gospodarczemu, przeciwko działalności instytucji państwowych oraz samorządu terytorialnego, przeciwko wiarygodności dokumentów lub za przestępstwo skarbowe,
  4. Znajomość języka polskiego w mowie i piśmie w zakresie koniecznym do wykonywania obowiązków głównego księgowego,
  5. Spełnienia jednego z poniższych warunków:
   1. ukończenia ekonomicznych jednolitych studiów magisterskich, ekonomicznych wyższych studiów zawodowych, uzupełniających ekonomicznych studiów magisterskich lub ekonomicznych studiów podyplomowych i posiadanie co najmniej 3-letniej praktyki w księgowości,
   2. ukończenia średniej, policealnej lub pomaturalnej szkoły ekonomicznej i posiadanie co najmniej 6-letniej praktyki w księgowości,
   3. posiadanie wpisu do rejestru biegłych rewidentów,
   4. posiadanie certyfikatu księgowego uprawniającego do usługowego prowadzenia ksiąg rachunkowych albo świadectwa kwalifikacyjnego uprawniającego do usługowego prowadzenia ksiąg rachunkowych,
  6. Stan zdrowia umożliwiający pracę na stanowisku głównego księgowego,
  7. Zgoda na przetwarzanie danych osobowych.

  Wymagania dodatkowe:

  1. Znajomość problematyki związanej z funkcjonowaniem samorządu terytorialnego i gospodarki komunalno-mieszkaniowej,
  2. Znajomość ustawy PIT, CIT i VAT, przepisów dotyczących finansów publicznych, rachunkowości, prawa zamówień publicznych, ubezpieczeń społecznych, znajomość zagadnień dotyczących naliczania i wypłaty wynagrodzeń, ochrony danych osobowych,
  3. Doświadczenie w kierowaniu zespołem ludzi,
  4. Samodzielność, sumienność, kreatywność, dyspozycyjność, odpowiedzialność i dobra organizacja pracy.
 4. Zakres zadań wykonywanych na stanowisku:
  1. Prowadzenie całości spraw związanych z rachunkowością Zakładu,
  2. Wykonywanie dyspozycji środkami pieniężnymi Zakładu,
  3. Przygotowanie rocznego planu finansowego Zakładu,
  4. Dokonywanie wstępnej kontroli zgodności operacji gospodarczych i finansowych z planem finansowym,
  5. Analiza i kontrola wykonania planu finansowego,
  6. Dokonywanie wstępnej kontroli kompletności i rzetelności dokumentów dotyczących operacji finansowych i gospodarczych,
  7. Przygotowanie sprawozdań finansowych z działalności Zakładu,
  8. Zarządzanie kilkuosobowym działem księgowości,
  9. Prowadzenie ewidencji finansowo-księgowej oraz kompletowanie dokumentacji finansowo-księgowej,
  10. Inne prace wynikające z potrzeb Zakładu zlecone przez kierownika.
 5. Warunki zatrudnienia na stanowisku – nawiązanie stosunku pracy:
  1. Praca w pełnym wymiarze czasu,
  2. Wynagrodzenie na zasadach określonych w przepisach regulujących wynagrodzenie pracowników samorządowych,
  3. Praca administracyjno–biurowa,
  4. Budynek nie przystosowany do pracy osób niepełnosprawnych,
  5. Stanowisko wyposażone w sprzęt niezbędny do pracy.
 6. Wskaźnik zatrudnienia niepełnosprawnych w jednostce w rozumieniu przepisów o rehabilitacji zawodowej i społecznej oraz zatrudnianiu osób niepełnosprawnych w miesiącu poprzedzającym datę upublicznienia ogłoszenia wynosił poniżej 6%.
 7. Wykaz dokumentów, które należy złożyć
  1. List motywacyjny wraz z podaniem numeru telefonu,
  2. Życiorys/curriculum vitae,
  3. Podpisany kwestionariusz osobowy dla osoby ubiegającej się o zatrudnienie,
  4. Kserokopie dokumentów poświadczających posiadane wykształcenie, uprawnienia, oraz staż pracy,
  5. Kserokopie świadectw pracy, zaświadczenia o zatrudnieniu,
  6. Posiadane referencje,
  7. Oświadczenie kandydata stwierdzające, iż posiada pełną zdolność do czynności prawnych oraz korzysta z pełni praw publicznych,
  8. Oświadczenie kandydata stwierdzające, iż nie był skazany prawomocnym wyrokiem sądu za umyślne przestępstwo ścigane z oskarżenia publicznego lub umyślne przestępstwo skarbowe (w przypadku zatrudnienia, kandydat zobowiązany zostanie do dostarczenia zaświadczenia z Krajowego Rejestru Karnego),
  9. Oświadczenie kandydata stwierdzające, iż posiada dobry stan zdrowia pozwalający na zatrudnienie na stanowisku głównego księgowego (w przypadku zatrudnienia, kandydat zostanie skierowany na badania lekarskie do wskazanego lekarza medycyny pracy),
  10. Oświadczenie o zgodzie na przetwarzanie danych osobowych,
  11. Kserokopia dowodu osobistego, (oryginał do wglądu w trakcie ewentualnej rozmowy   kwalifikacyjnej) lub oświadczenie o posiadaniu obywatelstwa polskiego,
  12. Inne dodatkowe dokumenty potwierdzające posiadane kwalifikacje i umiejętności.
 8. Termin, sposób i miejsce składania dokumentów.
  Wymagane dokumenty aplikacyjne należy składać osobiście w zamkniętej kopercie w biurze ZGKiM lub pocztą na adres: Zakład Gospodarki Komunalnej i Mieszkaniowej w Klimontowie, ul. Żeromskiego 30, 27-640 Klimontów z dopiskiem „Nabór na stanowisko Głównego Księgowego” w terminie do dnia 08.08.2022 do godziny 1500. Decyduje data wpływu do biura ZGKiM w Klimontowie. Aplikacje które wpłyną po wyżej określonym terminie nie będą rozpatrywane. Kandydaci zakwalifikowani do kolejnego etapu naboru zostaną powiadomieni telefonicznie o terminie rozmowy kwalifikacyjnej na 5 dni przed planowaną datą rozmowy.
 9. Informacje dodatkowe:
  Informacja o wyniku naboru będzie umieszczona na stronie BIP ZGKiM Klimontowie. Informacja o wynikach naboru będzie przekazana kandydatom indywidualnie w formie pisemnej.
  Informacji na temat konkursu udziela kierownik Zakładu – Grzegorz Wierak, nr tel. 158661168.
 10. Kierownik Zakładu Gospodarki Komunalnej i Mieszkaniowej w Klimontowie zastrzega sobie prawo do zakończenia w każdym czasie konkursu lub odstąpienia od rozstrzygnięcia konkursu bez podania przyczyny.
 11. Złożonych dokumentów ZGKiM w Klimontowie nie zwraca. Oferty niewykorzystane zostaną komisyjnie zniszczone.
 12. Administratorem Pani/Pana danych osobowych jest ZGKiM w Klimontowie. W sprawach z zakresu ochrony danych osobowych mogą Państwo kontaktować się z Inspektorem Ochrony danych pod adresem e-mail: iod@klimontow.pl
  Przetwarzanie Pani/Pana danych osobowych następuje w celu przeprowadzenia procesu rekrutacji na wolne stanowisko urzędnicze.
  Podstawą prawną przetwarzania danych osobowych jest art. 6 ust 1 lit. c) Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016r w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych).
  Oznacza to, że Pani/ Pana dane są przetwarzane w celu wypełnienia obowiązku prawnego ciążącego na administratorze danych.
  W związku z powyższym:

  1. Pani/Pana dane mogą być przekazywane jedynie podmiotom mającym podstawę prawną otrzymania takich informacji oraz podmiotom przetwarzającym dane na rzecz Administratora w zakresie niezbędnym do realizacji celu przetwarzania danych.
  2. Pani/Pana dane osobowe mogą być przetwarzane przez okres niezbędny do przeprowadzenia procesu rekrutacyjnego oraz określonym w wymogach prawa.
  3. Podanie danych w celu rozpatrzenia wniosku rekrutacyjnego jest obowiązkowe i wynika z art. 22 Ustawy z dnia 26 czerwca 1974 r. Kodeks Pracy oraz ustawy z dnia 21 listopada 2008 r. o pracownikach samorządowych.
  4. Przysługuje Pani/Panu prawo dostępu do tych danych i ich sprostowania, ograniczenia przetwarzania, a także prawo wniesienia skargi do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych gdy uzna Pani/Pan ,iż przetwarzanie danych osobowych narusz przepisy prawa.
  5. Pani/Pana dane nie będą podlegały automatyzacji podejmowania decyzji oraz nie będą profilowane, a także przekazywane do państw trzecich.

 

Lista kandydatów