Aktualności

Nabór na stanowisko Kierownika ZGKiM w Klimontowie

Burmistrz Miasta i Gminy Klimontów
ogłasza nabór na stanowisko
Kierownika Zakładu Gospodarki Komunalnej i Mieszkaniowej w Klimontowie

 1. Nazwa jednostki:
  Zakład Gospodarki Komunalnej i Mieszkaniowej w Klimontowie, ul. Żeromskiego 30 27-640 Klimontów
 2. Określenie stanowiska:
  Kierownik Zakładu Gospodarki Komunalnej i Mieszkaniowej w Klimontowie
 3. Wymagania w stosunku do kandydatów:
  1. Wymagania niezbędne:
   1. Obywatelstwo polskie,
   2. Minimum 5-letni staż pracy,
   3. Wykształcenie wyższe,
   4. Znajomość przepisów prawnych dotyczących funkcjonowania samorządu terytorialnego i gospodarki komunalno-mieszkaniowej,
   5. Niekaralność za naruszenie dyscypliny finansów publicznych zakazem pełnienia funkcji związanych z dysponowaniem środkami publicznymi,
   6. Brak skazania prawomocnym wyrokiem sądu za umyślne przestępstwo ścigane z oskarżenia publicznego lub umyślne przestępstwo skarbowe,
   7. Stan zdrowia umożliwiający wykonywanie pracy na stanowisku kierowniczym,
   8. Zgoda na przetwarzanie danych osobowych.
  2. Wymagania dodatkowe
   1. Znajomość problematyki związanej z funkcjonowaniem samorządu terytorialnego i gospodarki komunalno-mieszkaniowej,
   2. Sumienność i kreatywność,
   3. Samodzielność w podejmowaniu działań oraz dyspozycyjność,
   4. Umiejętność kierowania zespołem pracowników i dobra organizacja pracy,
   5. Prawo jazdy kat. B.
 4. Zakres zadań wykonywanych na stanowisku:
  1. Kierowanie Zakładem oraz reprezentowanie go na zewnątrz w granicach udzielonych upoważnień,
  2. Organizowanie pracy Zakładu oraz ustalanie organizacji wewnętrznej Zakładu,
  3. Wykonywanie czynności ze stosunku pracy wobec pracowników Zakładu,
  4. Tworzenie warunków organizacyjnych , technicznych i finansowych zapewniających realizację celów statutowych Zakładu,
  5. Kierowanie gospodarką finansową Zakładu i ponoszenie odpowiedzialności za jej prawidłowość w tym opracowanie planu finansowego Zakładu oraz dysponowanie środkami określonymi w planie finansowym,
  6. Składanie Burmistrzowi i Radzie Miasta Klimontów sprawozdań z działalności Zakładu.
 5. Warunki zatrudnienia na stanowisku – nawiązanie stosunku pracy:
  1. Praca w pełnym wymiarze czasu
  2. Wynagrodzenie na zasadach określonych w przepisach regulujących wynagrodzenie pracowników samorządowych
  3. Praca administracyjno–biurowa oraz na terenie Gminy Klimontów
  4. Budynek nie przystosowany do pracy osób niepełnosprawnych
  5. Stanowisko wyposażone w sprzęt niezbędny do pracy
 6. Wskaźnik zatrudnienia niepełnosprawnych w jednostce w rozumieniu przepisów o rehabilitacji zawodowej i społecznej oraz zatrudnianiu osób niepełnosprawnych w miesiącu poprzedzającym datę upublicznienia ogłoszenia wynosił poniżej 6%
 7. Wykaz dokumentów, które należy złożyć
  1. życiorys/curriculum vitae
  2. list motywacyjny wraz z podaniem numeru telefonu,
  3. kwestionariusz osobowy dla osoby ubiegającej się o zatrudnienie,
  4. kserokopie dokumentów poświadczających posiadane wykształcenie , uprawnienia, oraz staż pracy
  5. kserokopie świadectw pracy, zaświadczenia o zatrudnieniu,
  6. posiadane referencje,
  7. Oświadczenie kandydata stwierdzające, iż posiada pełną zdolność do czynności prawnych oraz korzysta z pełni praw publicznych,
  8. Oświadczenie kandydata stwierdzające, iż nie był skazany prawomocnym wyrokiem sądu za umyślne przestępstwo ścigane z oskarżenia publicznego lub umyślne przestępstwo skarbowe (w przypadku zatrudnienia, kandydat zobowiązany zostanie do dostarczenia zaświadczenia z Krajowego Rejestru Karnego),
  9. Oświadczenie kandydata stwierdzające, iż posiada dobry stan zdrowia pozwalający na zatrudnienie na stanowisku ds. inwestycji (w przypadku zatrudnienia, kandydat zostanie skierowany na badania lekarskie do wskazanego lekarza medycyny pracy),
  10. Oświadczenie o zgodzie na przetwarzanie danych osobowych
  11. Kserokopia dowodu osobistego, (oryginał do wglądu w trakcie ewentualnej rozmowy kwalifikacyjnej) lub oświadczenie o posiadaniu obywatelstwa polskiego,
  12. Inne dodatkowe dokumenty potwierdzające posiadane kwalifikacje i umiejętności,
 8. Termin, sposób i miejsce składania dokumentów.
  Wymagane dokumenty aplikacyjne należy składać osobiście w sekretariacie Urzędu lub pocztą na adres: Urząd Miasta i Gminy Klimontów ul. Zysmana 1 27-640 Klimontów z dopiskiem „Nabór na stanowisko Kierownika Zakładu Gospodarki Komunalnej i Mieszkaniowej w terminie do dnia 24.03.2021 do godziny 1530. Decyduje data wpływu do sekretariatu Urzędu Miasta i Gminy w Klimontowie. Aplikacje które wpłyną po wyżej określonym terminie nie będą rozpatrywane. Kandydaci zakwalifikowani do kolejnego etapu naboru zostaną powiadomieni telefonicznie o terminie rozmowy kwalifikacyjnej na 3 dni przed planowaną datą rozmowy.
 9. Informacje dodatkowe:
  Informacja o wyniku naboru będzie umieszczona w BIP UMiG Klimontów , na stronie internetowej Urzędu i na tablicy informacyjnej Urzędu Gminy.
  Informacja o wynikach naboru będzie przekazana kandydatom indywidualnie w formie pisemnej.
  Informacji na temat konkursu udziela Sekretarz Gminy – inż. Edward Przytuła tel. 158661100 lub 158661006.
 10. Burmistrz Miasta i Gminy Klimontów zastrzega sobie w każdym czasie prawo zakończenia konkursu lub odstąpienia od rozstrzygnięcia konkursu bez podania przyczyny.
 11. Złożonych dokumentów UMiG w Klimontowie nie zwraca. Oferty niewykorzystane zostaną komisyjnie zniszczone.
 12. Administratorem Pani/Pana danych osobowych jest Gmina Klimontów. W sprawach z zakresu ochrony danych osobowych mogą Państwo kontaktować się z Inspektorem Ochrony danych pod adresem e-mail iod@klimontow.pl
  Przetwarzanie Pani/Pana danych osobowych następuje w celu przeprowadzenia procesu rekrutacji na wolne stanowisko urzędnicze.
  Podstawą prawną przetwarzania danych osobowych jest art. 6 ust 1 lit. c) Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016r w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych). Oznacza to, że Pani/ Pana dane są przetwarzane w celu wypełnienia obowiązku prawnego ciążącego na administratorze danych.
  W związku z powyższym:

  • Pani/Pana dane mogą być przekazywane jedynie podmiotom mającym podstawę prawną otrzymania takich informacji oraz podmiotom przetwarzającym dane na rzecz Administratora w zakresie niezbędnym do realizacji celu przetwarzania danych.
  • Pani/Pana dane osobowe mogą być przetwarzane przez okres niezbędny do przeprowadzenia procesu rekrutacyjnego oraz określonym w wymogach prawa.
  • Podanie danych w celu rozpatrzenia wniosku rekrutacyjnego jest obowiązkowe i wynika z art. 22 Ustawy z dnia 26 czerwca 1974 r. Kodeks Pracy oraz ustawy z dnia 21 listopada 2008 r. o pracownikach samorządowych.
  • Przysługuje Pani/Panu prawo dostępu do tych danych i ich sprostowania, ograniczenia przetwarzania, a także prawo wniesienia skargi do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych gdy uzna Pani/Pan ,iż przetwarzanie danych osobowych narusz przepisy prawa.
  • Pani/Pana dane nie będą podlegały automatyzacji podejmowania decyzji oraz nie będą profilowane, a także przekazywane do państw trzecich.