Rolnictwo

Nabór powiadomień w związku z embargiem rosyjskim

Rolnicy – Sadownicy
Nabór powiadomień 19 stycznia 2018 r.
w związku z embargiem rosyjskim

Tegoroczny nabór powiadomień o zamiarze wycofania produktów: jabłka, gruszki, śliwki, brzoskwinie, nektaryny na bezpłatną dystrybucję/inne przeznaczenie, będzie realizował

Świętokrzyski Oddział Regionalny
Agencji Restrukturyzacji i Modernizacji Rolnictwa
Warszawska 430
25-414 Kielce

Na podstawie Rozporządzenia Delegowanego Komisji (UE) 2017/1165 z dnia 20 kwietnia 2017r. ustanawiającego tymczasowe nadzwyczajne środki wsparcia producentów niektórych owoców (Dz. U. UE L 170 z dnia 1 lipca 2017 r., str. 31) Polsce zostały przyznane następujące limity na realizację dostaw

jabłek i gruszek – 75 565 ton
śliwek – 425 ton
brzoskwiń i nektarynek – 510 ton

Produkty będą mogły być wycofywane do uprawnionych odbiorców, którzy są wpisani do Rejestru uznanych organizacji charytatywnych i uprawnionych innych jednostek organizacyjnych oraz osób fizycznych aktualnie prowadzonego przez Prezesa ARIMR.

  • Ostatecznymi konsumentami produktów wycofanych z rynku w celu bezpłatnej dystrybucji powinni być w szczególności osoby, których prawo do pomocy społecznej zostało uznane w prawie krajowym, czyli spełniające przesłanki do objęcia ich zakresem art. 7 ustawy z dnia 12 marca 2004r. o pomocy społecznej (tekst jedn. Dz.U. z 2016r., poz. 930 ze zm.) oraz podopieczni szkół (podstawowych, gimnazjów, średnich), zespołów szkół, placówek oświatowych, placówek oświatowo-wychowawczych, żłobków, przedszkoli, obozów, kolonii dla dzieci, domów dziecka, szpitali, domów spokojnej starości, domów opieki społecznej, zakładów i zespołów opieki zdrowotnej, zakładów karnych, aresztów śledczych itp.
  • Jakość, ilość produktów będzie poddawana kontroli w siedzibie odbiorcy lub w miejscu przechowywania w gospodarstwie producenta przez właściwe ze względu na miejsce kontroli służby WIJHARS.

Wnioski o przyznanie wsparcia z tytułu przeprowadzenia wycofania z rynku produktu wraz z wymaganymi załącznikami należy składać do Świętokrzyskiego Oddziału Regionalnego ARIMR w Kielcach, po zrealizowaniu dostawy do dnia 31.07.2018 r.