Przetargi

Nieruchomość przeznaczona do oddania w dzierżawę

Wykaz stanowiący załącznik do Zarządzenia Burmistrza Miasta i Gminy Klimontów nr 44/2024 z dnia 07.06.2024 r. nieruchomości przeznaczonej do oddania w dzierżawę na podstawie art. 35 ust. 1 i 2 ustawy z dnia 21 sierpnia 1997 r. o gospodarce nieruchomościami (Dz. U. z 2023 poz. 344 z późn. zm.)

Oznaczenie nieruchomości

Nr ewid., pow. obręb: Nr 108/11, pow. 0,7753 ha, Olbierzowice
Nr KW: KI1S/00054452/9

Przeznaczenie nieruchomości:
Teren, na którym znajduje się nieruchomość nie jest objęty MPZP, natomiast zgodnie ze Studium tereny upraw polowych „RP”

Opis nieruchomości:
Nieruchomość niezabudowana w kształcie prostokąta, nieuzbrojona

Wysokość opłat z tytułu dzierżawy i zasady aktualizacji czynszu:
845.00 zł. (słownie osiemset czterdzieści pięć złotych 00/100) Aktualizacja opłat raz w roku.

Termin płatności:
do 31 grudnia każdego roku

Okres dzierżawy nieruchomości:
Czas nieoznaczony

Termin zagospodarowania:
Od zawarcia umowy

Informacja o przeznaczeniu do wydzierżawieniu:
Nieruchomość zostanie wydzierżawiona w trybie bezprzetargowym na rzecz dotychczasowego dzierżawcy

Wykaz podano do publicznej wiadomości poprzez zamieszczenie na tablicy ogłoszeń Urzędu Miasta i Gminy w Klimontowie na okres 21 dni. Informacja o wywieszeniu wykazu podaje się do publicznej wiadomości poprzez ogłoszenie w prasie lokalnej „Echo Dnia” na okres 21 dni t.j. od 07.06.2024 r. do 28.06.2024 r. a także na stronach internetowych Urzędu oraz na tablicy ogłoszeń sołectwa Olbierzowice. Termin złożenia wniosku przez osoby, którym przysługuje pierwszeństwo w nabyciu nieruchomości zgodnie z art. 34 ust. 1 pkt 1 i pkt 2 ustawy z dnia 21 sierpnia 1997 r. o gospodarce nieruchomościami (Dz. U z 2023 r. poz. 344) nie może być krótszy niż 6 tygodni, licząc od dnia wywieszenia wykazu (tj. 19.07.2024 r.).

Szczegółowych informacji udziela się w tut. Urzędzie pokój nr 7, tel. 158661100