Nowości

Nowe pomoce dydaktyczne w PSP w Klimontowie

Publiczna Szkoła Podstawowa w Klimontowie wzbogaciła się o nowe pomoce dydaktyczne stanowiące wyposażenie pracowni matematyczno-przyrodniczej.Loga EFRRGmina Klimontów jako Beneficjent projektu pn. „Rozwój szkolnej infrastruktury sportowo-dydaktycznej w Gminie Klimontów”, współfinansowanego z Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach Działania 7.4 „Rozwój infrastruktury edukacyjnej i szkoleniowej”, Osi VII „Sprawne usługi publiczne” Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Świętokrzyskiego na lata 2014-2020 – przekazała w ramach przedmiotowego projektu sprzęt oraz pomoce dydaktyczne celem doposażenia pracowni matematyczno-przyrodniczej, w rodzaju i ilości tj.: po 1 szt.: BioBox, skrzynka do doświadczeń-wiatr i pogoda, tellurium szkolne, tablica – Historia Ziemi, model ucha, walizka ekobadacza, przyrząd do demonstracji brył, drukarka 3D, 6 szt. mikroskopów, 15 szt. globusów indukcyjnych, 4 szt. zestawów do budowy brył szkieletowych, 17 szt. tabletów 10”, 2 szt. filamentów PLA 1 do drukarki 3D.

Wartość przekazanego sprzętu stanowi kwotę 40 213,72 zł. przy dofinansowaniu  w kwocie 31 972,61 zł.

Nadmieniamy, że w ramach projektu przebudowano przy ul. Zysmana w Klimontowie boisko treningowe o nawierzchni trawiastej, wybudowano piłkochwyty, oświetlenie, chodnik, system monitoringu wizyjnego, zamontowano bramki, kosze na śmieci, stojaki na rowery, ławki oraz zakupiono system nagłośnienia boiska sportowego.

Całkowita wartość projektu wyniosła 419 738,14 zł. przy dofinansowaniu z  UE  do kwoty 291 477,67 zł. oraz budżetu państwa do kwoty 41 639,67 zł.